Our Kids logo
Our Kids logo

Prywatne szkoły średnie (licea) w Polsce

Główne cechy prywatnych (niepublicznych) szkół średnich w Polsce


Istnieje wiele prywatnych szkół w Polsce. Obejmują one szkoły podstawowe, gimnazja oraz licea ogólnokształcące, które cieszą się zasłużoną renomą i prestiżem. Najczęściej są one zlokalizowane w dużych miastach o wiekowej tradycji edukacyjnej, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz, Lublin, Olsztyn, Rzeszów czy Wrocław, ale coraz częściej powstają też na ich obrzeżach.

Prywatne (niepubliczne) licea, zwłaszcza międzynarodowe, mogą być bardzo dobrym rozwiązaniem zarówno dla młodzieży z Polski, jak i dzieci z zagranicy. Poniżej omawiamy główne cechy i korzyści wynikające z nauki w tych szkołach. Na początek podamy jednak podstawowe fakty na temat edukacji ponadgimnazjalnej w Polsce.

polish high schools

Fakty na temat edukacji ponadpodstawowej w Polsce

Obecnie w Polsce rozpoczęło się wdrażanie reformy systemu oświaty. Docelowo i zgodnie z obowiązującymi już przepisami prawa oświatowego na system ten składają się: ośmioletnia szkoła podstawowa, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum oraz trzyletnia szkoła branżowa I stopnia i dwuletnia szkoła branżowa II stopnia. Jednak w praktyce okresu przejściowego obecny polski system oświaty wygląda następująco:

W związku z powyższym w okresie przejściowym, by wyrównać poziomy nauczania, polskie szkoły będą realizowały (czasami równolegle) różne podstawy programowe dla poszczególnych klas. Tak będzie również w przypadku szkół średnich i interesujących nas tu liceów, ale dopiero wtedy, gdy trafią do nich pierwsi absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej. Nie zmieni się zatem ich aktualna podstawa programowa rozpisana na trzy lata nauki.

Zakres wiekowy

W Polsce istnieje obowiązek szkolny, który obejmuje dzieci od 7 do 18 lat, oraz obowiązek nauki, który przesuwa tę granicę do 19/20 lat. W praktyce oznacza to, że dzieci muszą odbyć naukę w szkole podstawowej (i gimnazjum) i kontynuować ją w wybranej szkole ponadpodstawowej (w liceum, technikum lub w szkole branżowej), przy czym po ukończeniu 18 lat szkoły te nie są dla nich obowiązkowe. W przypadku obecnie wygaszanego systemu uczniami szkół średnich są dzieci w wieku od 17 do 19/20 roku życia (w nowym od 16 do 19/20), co mniej więcej odpowiada zakresowi od 10 do 12 klasy oraz dwóch pierwszych lat nauki na uniwersytecie lub college'u w Ameryce Północnej.

Zdobyte umiejętności

Polskie licea mają różne cele edukacyjne – są różnie sprofilowane, jeśli jednak funkcjonują w systemie szkolnictwa krajowego, to muszą realizować podstawę programową wyznaczaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Najogólniej rzecz ujmując ich celem jest wyposażenie uczniów w kompetencje kluczowe, określone w „Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie”, do których należą:

 1. Umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym;
 2. Umiejętność porozumiewania się w językach obcych;
 3. Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;
 4. Kompetencje informatyczne;
 5. Umiejętność samodzielnego uczenia się;
 6. Kompetencje społeczne i obywatelskie, w tym umiejętność komunikowania się oraz pracy zespołowej
 7. Inicjatywność i przedsiębiorczość;
 8. Świadomość i ekspresja kulturalna.

W czasie edukacji w szkole średniej uczeń nabywa zatem umiejętności komunikacyjne (umiejętność wyrażania myśli, sztuki konwersacji i występowania przed publicznością), etyczne (rozumienie świata i zasad postępowania), społeczne (funkcjonowanie w grupie, praca zespołowa), badawcze (umiejętności uczenia się, analizowania treści i wykorzystania źródeł informacji – np. bazy online); umiejętności w zakresie wiedzy o świecie (rozumienie świata, jego problemów, również tych związanych z rozwojem technologii), wrażliwości na kulturę i sztukę, w tym umiejętności artystycznych.

Rodzaje prywatnych liceów w Polsce

Istnieje wiele różnych rodzajów prywatnych i niepublicznych liceów ogólnokształcących w Polsce. Szkoły te mogą różnić się pod względem filozofii szkoły, struktury, specjalizacji, metod i programów nauczania itd. Większość z nich stanowi bardzo dobrą alternatywę dla uczniów z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech i innych krajów oraz – co oczywiste – z Polski.

Korzyści z nauki w prywatnych liceach

Edukacja prywatna może być bardziej skuteczna niż publiczna i to na każdym poziomie nauczania. Dotyczy to zwłaszcza liceów ogólnokształcących, które otwierają drogę do nauki na uczelniach wyższych i dalszej kariery zawodowej lub poszukiwań naukowych. Biegła znajomość języków obcych - ukończenie szkoły międzynarodowej i zdanie międzynarodowej matury, zdecydowanie rozszerza możliwości dalszego rozwoju i szanse na znalezienie się wśród najlepszych i najbardziej poszukiwanych specjalistów na świecie. Dlatego coraz większa liczba rodziców decyduje się wysłać swoje dzieci do szkoły prywatnej w Warszawie lub w innym miejscu Polski.

Prywatne szkoły średnie w Polsce to dobre rozwiązanie. Mają wiele zalet, wśród których najważniejsze to:

Zintegrowana społeczność: Szkoły prywatne tworzą silne, wzajemnie wspierające się środowisko szkolne. Integrują uczniów, rodziców, nauczycieli i administratorów wokół wspólnego celu, jakim jest edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży. Silny system wsparcia szkół obejmuje również indywidualne programy nauczania, system korepetycji, wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, doradztwo przy podejmowaniu decyzji w sprawie dalszego rozwoju naukowego czy zawodowego, a także motywowanie do uczestnictwa w życiu szkoły i wydarzeniach społecznych oraz podejmowania inicjatyw charytatywnych, prośrodowiskowych, proekologicznych.

Opis Szkoły:


The British School

 • Warsaw, Poland
 • Grades: Preschool/Kindergarten (2.5 years) to Grade 12
 • Day school (Coed)

The Canadian School of Warsaw

 • Warszawa, Poland
 • Grades: Preschool/Kindergarten (2.5 years) to Grade 8
 • Day school (Coed)

Monnet International School

 • Warszawa, Canada
 • Grades: Preschool/Kindergarten (24 months) to Grade 12
 • Day school (Coed)