Our Kids logo
Our Kids logo

Eksperci odpowiadają na pytania najczęściej zadawane przez rodziny     EXPERT CORNER  

Edukacja dla dzieci wymagających wsparcia

Znajdź optymalne miejsce nauki dla Twojego dzieckaW Polsce jest wiele szkół oferujących naukę dzieciom z trudnościami w uczeniu się. Nie przesadzając można nawet powiedzieć, że wszystkie szkoły – zarówno publiczne, jak i niepubliczne taką naukę oferują. Nie jest jednak obojętne, którą z nich wybierzemy dla dziecka.  kontynuuj czytanie...

Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
1 British International School of the University of Łódź

Fabryczna 4, Łódź, 90-325
kl. 1 do kl. 12 Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski, hiszpański, polski
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
1 Robert Land Academy

6727 S Chippawa Road, Wellandport, L0R 2J0
kl. 5 do kl. 12 angielski
0 Montessori Elipsoida
W. Żeleńskiego 3, Warszawa, 02-403
0 Super Szkoły Fundacji Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym
Bronowska 18, Warszawa, 03-995
0 Nasza Szkoła
Broniewskiego 89, Warszawa, 01-876
0 SZKOŁA W KONTAKCIE
Gibalskiego 11, Warszawa, 01-190
0 Szkoła Dać Szansę
Głogowa 2B, Warszawa, 02-639
0 Montessori International School
Potockiej 38, Poznań, 60-211
0 Szkoła Podstawowa Niepubliczna Nr 38 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ireny Sendlerowej
Skrajna 10, Warszawa, 03-209
0 Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa im. Achillesa Ratti
Księcia Ziemowita 39, Warszawa, 03-788
0 Szkoła Promitis
Wileńska 18 lok. U7, Warszawa, 03-416
0 SPWR Szkoła Podstawowa Wspierania Rozwoju
Toruńska 23, Warszawa, 03-226
0 Nowatorska Szkoła Podstawowa
Bogatki 23, Warszawa, 02-837
0 Krok po Kroku
Orszady 10, Warszawa, 02-797
0 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 'Otwarte Drzwi'
Aleja Niepodległości 36, Poznań, 61-714
0 Jaskółka
Wolumen 3, Warszawa, 01-912

Na tej stronie:


W polskim systemie edukacji wszystkie dzieci podlegają obowiązkowi nauki – bez względu na to, czy dziecko jest w tzw. normie intelektualnej, czy też nie, bo ma jakieś dysfunkcje lub jest osobą niepełnosprawną fizycznie. Jedynie edukacja przedszkolna jest nieobowiązkowa, aczkolwiek samo przygotowanie szkolne (zerówka) już nie, tak jak nauka w szkole do 18. roku życia.

Kształcenie dzieci z problemami może być prowadzone zarówno w placówkach publicznych, jak i niepublicznych, czyli w przedszkolach i szkołach, a nauczane treści i wymagane umiejętności muszą odpowiadać etapom edukacyjnym, które wiążą się z fazami rozwoju dziecka. Bez znaczenia jest zatem, czy są to szkoły międzynarodowe, szkoły IB, dwujęzyczne czy profilowane, szkoły tradycyjne, Montessori, waldorfskie czy eksperymentalne - wszystkie są uprawnione do nauczania dzieci mających trudności w uczeniu się.

System edukacji w Polsce a dzieci wymagające wsparcia

W Polsce edukacja została podzielona na cztery etapy:

Etapy te są obowiązkowe dla każdego dziecka, co oznacza, że są one odzwierciedlone w systemie kształcenia specjalnego – głównie w przedszkolach i szkołach specjalnych, chociaż w przypadku niepełnosprawności intelektualnych umiarkowanych i głębokich przepisy przewidują pewne odstępstwa, wydłużając granice wiekowe zakończenia edukacji na poszczególnych jej etapach do:

Przedszkola i szkoły uprawnione do kształcenia specjalnego

Placówki uprawnione do kształcenia specjalnego określa rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017 poz. 1578). Zgodnie z nim taka działalność może być prowadzona przez:

Ważne jest to, że wybór miejsca nauki dziecka zależy przede wszystkim od jego rodziców lub opiekunów. Jest on tym trudniejszy, że w polskim systemie każde publiczne przedszkole i szkoła ogólnodostępna ma obowiązek przyjęcia dziecka z dysfunkcjami, niepełnosprawnego lub zagrożonego wykluczeniem społecznym i objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

Rodzice otrzymują jednak w tym zakresie wsparcie w postaci sugestii nauczycieli, pracowników przedszkola lub szkoły, a przede wszystkim specjalistycznej diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznej, wydawanej w formie opinii lub orzeczenia, i zawartych w nich zaleceń co do form i metod kształcenia. Polski system zakłada przy tym, że:

Z tego powodu dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim nie organizuje się oddziałów/klas specjalnych w ogólnodostępnych przedszkolach/szkołach, a co najwyżej oddziały/klasy integracyjne. Szkoły specjalne przysposabiające do pracy organizuje się wyłącznie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Warto też nadmienić, że w szkołach ogólnodostępnych nie organizuje się oddziałów specjalnych dla dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Placówki uprawnione do nauki dzieci z problemami w uczeniu się

Jak już powiedzieliśmy szkoły publiczne mają obowiązek przyjęcia dziecka z niepełnosprawnościami. Obowiązek ten nie dotyczy jednak szkół niepublicznych (prywatnych lub społecznych), które mogą odmówić przyjęcia dziecka, zwłaszcza gdy nie są w stanie zapewnić mu odpowiednich warunków nauki. Są jednak zobligowane do udzielania swoim uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w rozumieniu, jakie nadaje jej rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Zgodnie z nim pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym. Ta pomoc w szkołach niepublicznych może się odbywać na nieco innych zasadach i w pewnym zakresie może być odpłatna, co wyraźnie określają regulaminy szkolne. Inna sprawa, że niemal wszystkie szkoły prywatne tę pomoc w jakimś sensie realizują, m.in. poprzez zindywidualizowane podejście do dziecka, adekwatne metody nauczania, dodatkowe zajęcia pozwalające dziecku nadrobić zaległości w nauce, chociaż nie zawsze realizowane w ramach czesnego.

Dla szkół niepublicznych obowiązkowe jest również objęcie opieką ucznia z orzeczeniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (SPE). Uprawnionymi jednostkami do wydawania orzeczenia o SPE są wyłącznie publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne wyznaczone przez wojewódzkiego kuratora oświaty, co ma fundamentalne znaczenie przy ubieganiu się o przyjęcie dziecka do szkoły integracyjnej lub specjalnej – bo bez tych orzeczeń dzieci nie są przyjmowane. Warto zaznaczyć, że orzeczenie o SPE nie jest orzeczeniem o niepełnosprawności dziecka, a jedynie orzeczeniem o konieczności objęcia dziecka opieką.

Ogólnodostępna szkoła, w której uczy się dziecko ze SPE, powołuje zespół specjalistów, który opracowuje dla niego indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET). Szkoła otrzymuje możliwość zatrudnienia nauczyciela wspomagającego do klasy, w której dziecko ze SPE się uczy oraz możliwość korzystania z niezbędnych specjalistów i terapeutów. W przypadkach, gdy ze względu na dysfunkcje lub chorobę dziecko nie może uczestniczyć w lekcjach z innymi dziećmi w normalnym wymiarze, uruchamiana jest indywidualna ścieżka rozwoju. Ma ona charakter okresowy i polega na tym, że dziecko uczestniczy z innymi dziećmi tylko w wybranych zajęciach, a pozostałe są prowadzone z nim indywidualnie, czasami również w domu.

Podsumowując, polskie placówki oświatowe oferują pełny zakres wsparcia uczniów z problemami na wszystkich etapach edukacji, zarówno w szkołach ogólnodostępnych, jak i placówkach wyspecjalizowanych w kształceniu dzieci z trudnościami w uczeniu się, w tym niepełnosprawnych fizycznie lub intelektualnie. Wsparcie jest oferowane również dzieciom, które nie chodzą do przedszkola – w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (WWRD). Decyzję o konieczności takiego wsparcia wydają uprawnione publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne i one też (choć zazwyczaj nie te same) w większości je organizują.

Jakie dzieci mogą otrzymać wsparcie

Na wyjątkowe traktowanie, polegające przede wszystkim na dostosowaniu metod i form nauczania, likwidacji barier architektonicznych mogą liczyć przede wszystkim dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a więc dzieci:

A także, w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która swoim zakresem obejmuje wyżej wymienione grupy dzieci:

Uczniom tym oferowane jest wsparcie określane szerokim pojęciem pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która sprowadza się przede wszystkim do pomocy:

Na koniec warto podkreślić, że poziom tego wsparcia zależy od potrzeb dziecka i rośnie wraz ze specjalizacją szkoły. Przede wszystkim jednak jest on uzależniony od diagnozy zespołu specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej. Taka diagnoza jest wykonywana na pisemny wniosek rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, a wydane na jej podstawie opinia lub orzeczenie stają się wiążące dla placówek oświatowych. Poradnia może orzec np. o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub indywidualnego nauczania dla dziecka czy też o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i takie działania zostaną w szkole lub innej placówce włączone. Jednocześnie dla każdego nauczyciela – w placówce publicznej czy niepublicznej – dokumenty te będą stanowiły cenne wskazówki do pracy z dzieckiem.

Our Kids poleca

Zachęcamy do zapoznania się z innymi zbliżonymi tematyką artykułami Our Kids:

Szkoły dla dzieci z autyzmem

Szkoły i klasy dla dzieci z ADHD w Polsce

Szkoły dla dzieci z Zespołem Aspergera

Plusy i minusy szkół specjalnych

Szkoły specjalne w Polsce

Orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Koszty szkoły specjalnej

Osoby, które to czytały, również oglądały: