Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły i klasy dla dzieci z ADHD w Polsce

Dziecko z ADHD w szkoleW polskich szkołach około 5-7% wszystkich uczniów stanowią dzieci z nadpobudliwością psychoruchową. Dziecko z ADHD wymaga specjalnego wsparcia szkolnego. Rozwiązaniem dla dzieci z ADHD są szkoły z oddziałami integracyjnymi lub szkoły specjalne. W procesie rekrutacyjnym do takiej szkoły niezbędne jest przedstawienie przez rodziców opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej bądź opinii z innej Poradni Specjalistycznej, stwierdzającej rozpoznanie ADHD. Stanowi ona podstawę do traktowania ucznia jako dziecko z ADHD, czyli dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
3 American School of Warsaw

Warszawska 202, Konstancin-Jeziorna, 05-520
przedszkole (3 lata) do kl. 12 Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
angielski
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Egzaminy PSAT
Egzaminy SAT I
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
3 Edison International School

Królewicza Jakuba 69, Warszawa, 02-956
żłobek (2,5 lat) do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski, polski
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
3 Monnet International School

Zbierska 5, Warszawa, 00-745
przedszkole (3 lata) do kl. 12 Diploma programme
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
angielski, polski
Diploma programme
Middle years programme
Międzynarodowa Matura IB
Primary years programme
3 The British School Warsaw

ul. Limanowskiego 15, Warszawa, 02-943
żłobek (2,5 lat) do kl. 12 Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
angielski, polski
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
2 TE Vizja International Schools

59 Okopowa, Warszawa, 01-043
przedszkole (2,5 lat) do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski
A levels
Angielski program nauczania
Diploma programme
GCSE / iGCSE
Międzynarodowa Matura IB
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
1 Niagara Christian Collegiate

2619 Niagara Pkwy, Fort Erie, L2A 5M4
kl. 6 do kl. 12 angielski
1 Lycée français de Varsovie, primary and secondary education

Walecznych 4/6, Warszawa, 03-916
przedszkole (24 miesięcy) do kl. 12 Francuski program nauczania angielski, francuski, polski
Francuski program nauczania
1 Wrocław Cosmopolitan School

Fabryczna 14A, Wrocław, 53-609
żłobek (3 lata) do kl. 12 A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
angielski
A levels
Angielski program nauczania
GCSE / iGCSE
Polski program nauczania (Ministerstwo Edukacji Narodowej, MEN)
Reggio Emilia
1 Robert Land Academy

6727 S Chippawa Road, Wellandport, L0R 2J0
kl. 5 do kl. 12 angielski
1 Trinity College School

55 Deblaquire Street North, Port Hope, L1A 4K7
kl. 5 do kl. 12 angielski
1 St. Stephen's School, Rome

Via Aventina 3, Rome, 00153
kl. 9 do kl. 12 Amerykański program nauczania
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
angielski
Amerykański program nauczania
Diploma programme
Międzynarodowa Matura IB
1 International Trilingual School of Cracow

ul. św. Agnieszki 1 31-071 Kraków, Kraków, 31-071
żłobek do przedszkole angielski, francuski, polski
0 Montessori Elipsoida
W. Żeleńskiego 3, Warszawa, 02-403
0 Branksome Hall
10 Elm Ave, Toronto, M4W 1N4

Na tej stronie:


Szkoły dla dzieci z ADHD

Opinia stwierdzająca rozpoznanie ADHD jest kluczowa do przyjęcia dziecka do szkoły i zastosowania odpowiednich metod ułatwiających proces edukacyjny w warunkach szkolnych. Opinia wydawana jest w sprawie dostosowania wymogów edukacyjnych oraz form pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka. Poradnia przedstawia w niej szczegółowy program pracy z dzieckiem z ADHD. Zawiera szereg informacji na temat zaburzeń uwagi, nadmiernej impulsywności i nadruchliwości.

Regulacje prawne dotyczące obowiązków wynikających z przedstawienia takiej opinii zawiera Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (z późn. zm.).

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej

Jeszcze nie tak dawno, bo w początkowych latach XXI wieku, poziom wiedzy nauczycieli polskich szkół o ADHD był żenująco niski. Nauczyciele nie wiedzieli, jak traktować dziecko z ADHD. Pojawiały się częste problemy z odmową przyjęcia takich dzieci do szkoły. Rodzicom oferowano nauczanie indywidualne dla dzieci z ADHD, co nie wpływa korzystnie na proces uspołeczniania. Współcześnie sytuacja jest bardziej komfortowa. Szkoły integracyjne dbają o to, aby nauczyciele uczestniczyli w kursach, przygotowujących do postępowania z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową. Istotnym elementem pracy nauczyciela w szkole z dzieckiem ze stwierdzonym ADHD jest współpraca z rodzicami.

Oferta edukacyjna szkół dla dzieci z ADHD

Odpowiednie warunki dla edukacji dzieci z ADHD to niewielkie grupy. Takie małe klasy umożliwiają koncentrację nauczyciela na indywidualnych potrzebach ucznia. Dziecko z ADHD w takiej mniejszej grupie także czuje się zdecydowanie lepiej.

Szkoły dla dzieci z ADHD, szkoły specjalne lub oferujące miejsce w klasach integracyjnych, oferują szereg zajęć zwiększających szanse edukacyjne uczniów. Są to przede wszystkim zajęcia wyrównawcze, ale także trening umiejętności społecznych, zajęcia wspierające uzdolnionych uczniów z nieharmonijnym rozwojem emocjonalnym, zajęcia ortograficzno-gramatyczne, zajęcia integracyjno-sportowe. W każdej szkole z oddziałami integracyjnymi zatrudniani są specjaliści z zakresu logopedii, którzy prowadzą dodatkowe zajęcia logopedyczne.

Program Szkoła Ucząca Się

Dużą szansą na dostosowaną indywidualnie edukację dla dzieci z ADHD jest wprowadzany coraz powszechniej do polskich szkół system oceniania kształtującego promowany przez Program Szkoła Ucząca Się prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Nauczyciel stosujący metodę oceniania kształtującego określa cele lekcji, formułując je w zrozumiały dla ucznia sposób. Prowadzący zajęcia ustala precyzyjnie sam lub wraz z uczniami cele, które dzieci powinny zrealizować i postęp ten jest sprawdzany pod koniec lekcji. Więcej informacji o tym programie, który został początkowo wprowadzony w szkołach w Wielkiej Brytanii i jest stosowany obecnie w różnych regionach świata, możesz przeczytać tutaj. Program Szkoły Uczącej Się oferuje warsztaty dla dyrektorów i nauczycieli, co sprawia, że popularność oceniania kształtującego w szkołach rośnie.

Terapie dla dzieci z ADHD stosowane w polskich szkołach

Efektywnymi terapiami dla dzieci z ADHD, stosowanymi przez różne szkoły prywatne i publiczne z oddziałami integracyjnymi są różne metody postępowania rewalidacyjnego:

Terapia integracji sensorycznej

Najpowszechniejszą metodą pracy nauczycieli z dziećmi z ADHD w polskiej szkole jest terapia w postaci naukowej zabawy, czyli terapia integracji sensorycznej. Z tej terapii korzysta wiele szkół zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Niektóre szkoły dysponują specjalistycznymi salami terapeutycznymi. Ma to miejsce zwykle w publicznych podstawowych szkołach specjalnych oraz szkołach prywatnych. Terapia ma za zadanie odpowiednie stymulowanie zmysłów ucznia dla harmonijnego rozwoju.

Trening autogenny Schultza

Terapia wykorzystująca trening autogenny Schulza pomaga wyzwalać reakcje odprężenia i koncentracji. Ćwiczenia relaksacyjne mają na celu zastępowanie wyobrażeń negatywnych odczuciami pozytywnymi.

Terapia EEG – Biofeedback

Trening EEG Biofeedback jest nowoczesną metodą terapeutyczną, która zwiększa efektywność funkcjonowania mózgu.

Kinezjologia edukacyjna

Kinezjologia edukacyjna, opracowana przez dr Paula Dennisona, to program gimnastyki mózgu aktywizujący mięśnie ciała po obu stronach, które uaktywniają układ nerwowy w obu półkulach mózgu.

Arteterapia

Arteterapia jest treningiem twórczym, terapią poprzez sztukę. Wzbogacanie własnej osobowości odbywa się poprzez proces tworzenia. Nie tylko poprzez sztuki plastyczne, ale także poprzez zajęcia muzyczne, taneczne, teatralne itp. Terapię opracował polski pedagog Stefan Szuman.

Wyjazdy integracyjne w szkołach dla dzieci z ADHD

Wyjazdy organizowane są w wielu szkołach z oddziałami integracyjnymi. Niektóre z nich, jak na przykład szkoła podstawowa w Warszawie, oferują uczestnictwo w wycieczkach poza wychowawcami, także szkolnych specjalistów, psychologów i pedagogów. Podczas wyjazdów organizowanych przez tę szkołę wieczorami odbywają się zajęcia edukujące, pobudzające wyrażanie własnych uczuć, potrzeb oraz oczekiwań.

Our Kids poleca

Zachęcamy do zapoznania się z innymi zbliżonymi tematyką artykułami Our Kids:

Szkoły dla dzieci z Zespołem Aspergera

Plusy i minusy szkół specjalnych

Szkoły specjalne w Polsce

Edukacja dla dzieci wymagających wsparcia

Orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Koszty szkoły specjalnej

Osoby, które to czytały, również oglądały: