Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Porównanie brytyjskiego i amerykańskiego systemu edukacji

Czym różnią się systemy oświaty w Wielkiej Brytanii i USA?Wiele polskich międzynarodowych szkół niepublicznych (głównie prywatnych), najczęściej międzynarodowych liceów, realizuje programy nauczania pochodzące albo w Wielkiej Brytanii albo z USA, a uczniowie tych szkół zdają odpowiednie dla każdego z tych systemów egzaminy. Często słyszy się o GCSE, IGCE, A-Levels, SAT, ACT, a wiele osób nie wie co oznaczają te akronimy i jakie dokładnie egzaminy kryją się pod nimi.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


W tym artykule wyjaśniamy jak funkcjonuje system edukacji w Wielkiej Brytanii i w USA, w jakim wieku dzieci uczą się w poszczególnych klasach, a także jakie egzaminy zdają uczniowie szkół w każdym z tych krajów.

System edukacji w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii (Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna), Anglia, Walia i Irlandia Północna realizują krajowy program nauczania (National Curriculum), z pewnymi różnicami. Szkocja natomiast ma swój własny program.

W Wielkiej Brytanii dzieci na ogół rozpoczynają formalną naukę w wieku czterech lat, wcześniej niż w USA, i wcześniej zabawa przechodzi w naukę. Uczniowie zdają egzaminy na kluczowych etapach swojej edukacji. Następnie dwuletni program rozpoczynający się w wieku 14 lat kończy się egzaminem GCSE (General Certificate of Secondary Education - do 1988 roku O-Levels czyli ordinary levels), a kolejny dwuletni program rozpoczynający się w wieku 16 lat uwieńczony jest angielską maturą, czyli egzaminami A Level (Advanced Level). W sumie można powiedzieć, że system prowadzi uczniów w kierunku coraz większej specjalizacji.

GCSE

GCSE (General Certificate of Secondary Education) jest głównym świadectwem ukończenia szkoły w Anglii, Walii i Irlandii Północnej (w Szkocji funkcjonuje niezależny system krajowych kwalifikacji). Jest ogólnie dobrze oceniany przez instytucje szkolnictwa wyższego i pracodawców.

W ostatnich latach rząd Wielkiej Brytanii wprowadził program reform GCSE, m.in systemu ocen, które zamiast liter A-G używają cyfr w skali 1-9.

Egzaminy GCSE są dostępne z około 50 przedmiotów i zwykle poprzedzają je kursy w pełnym wymiarze godzin, trwające pięć semestrów. Egzaminy GCSE są zdawane w maju / czerwcu, kiedy uczniowie są w klasie 11 (Year 11), a wyniki są publikowane w sierpniu.

IGCSE

International GCSE (IGCSE) to uznawany na całym świecie egzamin na tym samym poziomie co GCSE. Ma na celu przyjęcie szerszego podejścia do uczenia się.

Według komisji egzaminacyjnej University of Cambridge International Examinations (CIE), która jest głównym organem administrującym IGCSE w niezależnych szkołach w Wielkiej Brytanii, egzamin „zachęca do podejścia do uczenia się opartego na dociekaniach oraz rozwija umiejętności twórczego myślenia, analizy i rozwiązywanie problemów, dając uczniom doskonałe przygotowanie do następnego etapu ich edukacji ”.

Szkoły mogą oferować dowolną kombinację przedmiotów, z których za każdy uczeń otrzymuje osobny certyfikat. Dostępnych jest ponad 70 przedmiotów, w tym ponad 30 kursów językowych, oferujących różnorodne opcje dla uczniów o różnych umiejętnościach, w tym tych, których pierwszym językiem nie jest angielski.

A-Levels

Matura A Level została wprowadzona w Wielkiej Brytanii w 1951 roku i jej ideą jest wykształcenie najlepszych kandydatów na czołowe uniwersytety.

Egzaminy A-Levels są zdawane w wieku 16-18 lat i są znacznie trudniejsze niż egzaminy GCSE. Nie można ich zdawać bez zdania GCSE z podobnych przedmiotów. Jeśli chce się iść na uniwersytet, trzeba zdawać oba egzaminy.

System edukacji w USA

W systemie amerykańskim mniejszy nacisk kładzie się na egzaminy, a uczniowie uczą się przedmiotów ogólnych do końca szkoły średniej, czyli do końca klasy 12 (Grade 12), odpowiednika Year 13 w systemie brytyjskim.

W Stanach Zjednoczonych większość dzieci uczęszcza do przedszkola w niepełnym wymiarze godzin, ale edukacja zapewniana przez państwo rozpoczyna się dopiero w przedszkolu - Kindergarten (Year 1 w Wielkiej Brytanii).

We wczesnych latach dzieci są stopniowo wprowadzane do nauki, a duży nacisk kładzie się na socjalizację, a także na rozwijanie podstawowych umiejętności językowych i matematycznych. Ogólnie przyjmuje się, że od przedszkola do klasy 3 dzieci otrzymują podstawy wiedzy, które są następnie stosowane i rozwijane bardziej rygorystycznie w klasie 4.

System amerykański jest zazwyczaj podzielony na trzy poziomy:

podstawowy - elementary school (klasy K – 5),

średni - middle school (klasy 6–8)

wyższy - high school (klasy 9–12).

Program nauczania w Stanach Zjednoczonych jest zazwyczaj dość szeroki i oczekuje się, że uczniowie będą uczyć się wielu przedmiotów - języka angielskiego, matematyki, nauk ścisłych, języków obcych, historii, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego - aż do klasy 12.

Uczniowie są oceniani na koniec każdej klasy, kiedy przechodzą do następnej, ale egzaminy nie są egzaminami ogólnokrajowymi i tradycyjnie mają stosunkowo niewielki wpływ na ich przejście do kolejnej klasy; mogą pomóc w ustaleniu, na jakim poziomie uczeń może wybrać dany kurs w kolejnym roku - czy poziom kursu ma być bardziej czy mniej zaawansowany. Nie ma jednak w USA egzaminów porównywalnych z GCSE lub A Levels.

W Stanach Zjednoczonych matematyka i przedmioty ścisłe są nauczane sekwencyjnie, a nie jednocześnie. Uczeń klasy 9 może w jednym roku uczyć się tylko fizyki, po czym następuje rok chemii w klasie 10. Podobnie uczniowie przechodzą od algebry do geometrii, trygonometrii, rachunku różniczkowego i tak dalej.

Pod koniec liceum uczniowie ze Stanów Zjednoczonych aplikują na studia wyższe w oparciu o szereg elementów: ich ocen ze wszystkich czterech lat szkoły średniej uśrednionych w postaci GPA (średnia ocen - Grade Point Average), wyników z różnych porównawczych egzaminów, opinii nauczycieli oraz osobistych osiągnięć i działalności pozaszkolnej/społecznej.

SAT i ACT

Jednak uczelnie w Stanach Zjednoczonych często oczekują więcej informacji o przyszłych studentach niż może zaoferować GPA i sam dyplom ukończenia szkoły średniej. Dlatego wielu uczniów decyduje się na zdawanie egzaminu SAT (wcześniej znanego jako Scholastic Aptitude Test) lub ACT (American College Test), z których oba są uznawanymi w całym kraju testami zdawanymi na końcu szkoły średniej.

„Prawie wszystkie wysoko oceniane amerykańskie uniwersytety wymagają od kandydatów przedstawienia wyników z jednego z amerykańskich testów wstępnych - SAT lub ACT” - mówi Jon Tabbert, szef działu rekrutacji w firmie konsultingowej Dukes Education i Jon Tabbert Associates.

„Dobry wynik testu ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego złożenia wniosku, a ponieważ egzaminy te znacznie różnią się od tych, które odbywają się w tradycyjnym brytyjskim lub międzynarodowym programie nauczania, mogą być niezwykle trudnym elementem procesu rekrutacyjnego”.

ACT to kolejny standaryzowany test na studia w USA. Podobnie jak SAT, ocenia ogólne uzdolnienia akademickie uczniów szkół średnich i zdolność do nauki na poziomie wyższym. Testy są wielokrotnego wyboru i obejmują cztery obszary: język angielski, matematykę, czytanie i nauki ścisłe. Obejmują również opcjonalny test pisemny, który mierzy umiejętności ucznia w zakresie planowania i pisania krótkiego eseju.

Studenci zagraniczni mogą zdawać ACT i SAT spoza Stanów Zjednoczonych, aby uzyskać dostęp do amerykańskich instytucji szkolnictwa wyższego.

Advanced Placement

Advanced Placement (AP) to kolejny program nauczania i oceniania, który ma pomóc amerykańskim instytucjom szkolnictwa wyższego w ocenie studentów pod kątem przyjęcia na studia. Jest opracowywany i administrowany przez College Board, organizację odpowiedzialną za testy SAT.

AP jest specjalnie zaprojektowany, aby był ściśle powiązany z pierwszym rokiem studiów w USA, więc studenci zazwyczaj biorą udział w programie, aby wykazać się zainteresowaniem dyscypliną lub przedmiotem, który mają nadzieję kontynuować na poziomie uczelni wyższej.

Według Komisji Fulbrighta, AP jest bardziej rygorystyczny i dogłębny niż standardowe kursy licealne oferowane w szkołach w USA i wypada korzystnie w porównaniu z A Levels i International Baccalaureate, z których oba są uważane za najwyższy standard kwalifikacji dla przygotowanie uniwersyteckie.

Chociaż AP nie jest konieczny, aby dostać się na uczelnię w USA, studenci mogą, podejmując program, zademonstrować zaangażowanie w dziedzinę, którą mają nadzieję studiować. A zwłaszcza w przypadku najbardziej konkurencyjnych uniwersytetów pomyślne ukończenie AP może zapewnić im lepsze szanse przyjęcia.

Klasy w obu systemach

Warto spojrzeć na oba systemy - brytyjski i amerykański - i zobaczyć w jakim wieku dzieci uczęszczają na poszczególne poziomy kształcenia, czyli do poszczególnych klas, aby rozumieć o jakiej klasie jest mowa, kiedy ktoś mówi "Year 4" czy "Grade 11":

Wiek ucznia Brytyjski system Amerykański system
3-4 Nursery Preschool
4-5 Reception Preschool
5-6 Year 1 Kindergarten
6-7 Year 2 Grade 1
7-8 Year 3 Grade 2
8-9 Year 4 Grade 3
9-10 Year 5 Grade 4
10-11 Year 6 Grade 5
11-12 Year 7 Grade 6
12-13 Year 8 Grade 7
13-14 Year 9 Grade 8
14-15 Year 10 Grade 9
15-16 Year 11 Grade 10
16-17 Year 12 Grade 11
17-18 Year 13 Grade 12

Osoby, które to czytały, również oglądały: