Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły prywatne (niepubliczne) w Zamościu

Niepubliczne zamojskie szkołyEdukacja to ważny element w rozwoju dziecka, zarówno intelektualnym, jak i społecznym. Dlatego przy wyborze szkoły rodzice powinni mieć pewność, że dana placówka spełni najważniejsze potrzeby ich dzieci. Współczesny świat stawia przed młodymi ludźmi ogrom wyzwań i wymaga odpowiedniego przygotowania zarówno do studiów i do przyszłej kariery zawodowej.  kontynuuj czytanie...

Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
0 Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Smart School w Zamościu
Poniatowskiego 4, Zamość, 22-400

Na tej stronie:


Szkoły niepubliczne mogą być dumne z wyników swoich uczniów w różnych sferach nauki - na egzaminach, maturze, konkursach, czy olimpiadach przedmiotowych. Tego typu placówki istnieją nie tylko w największych miastach w Polsce takich jak Warszawa, Kraków czy Gdańsk. Ze względu na wzrost zainteresowania edukacją niepubliczną, coraz więcej szkół społecznych i prywatnych powstaje w mniejszych miastach m.in. w Zamościu.

Szkoły niepubliczne - prywatne i społeczne

Wśród szkół niepublicznych istnieją dwa typy placówek: szkoły prywatne i szkoły społeczne. Mimo że dla celów statystycznych traktowane są często jako jedna grupa, są bardzo różne. Oba typy szkoł pobierają od uczniów czesne.

"Szkoła społeczna” nie jest terminem ustawowym (ustawa o systemie oświaty nie definiuje i nie stosuje tego terminu). Jest on jednak powszechnie stosowany do określenia szkoły prowadzonej przez organizację społeczną, najczęściej stowarzyszenie, która nie ma celu komercyjnego.

W pierwszej fazie tworzenia szkół niepublicznych najczęściej zakładane one były przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) i wiele z tych szkół miało i ma w swoich nazwach przymiotnik „społeczna”. Niektóre z najbardziej znanych warszawskich szkół społecznych powstały przed uchwaleniem ustawy o systemie oświaty z 1991 roku, która wprowadziła definicje szkoły publicznej i niepublicznej.

Podstawową różnicą między tymi dwoma typami szkół niepublicznych jest organ założycielski: w przypadku szkół prywatnych są to najczęściej osoby fizyczne bądź prawne (spółki), zaś w przypadku szkół społecznych - stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne bądź związki wyznaniowe, działające zwykle jako instytucje non-profit.

Co za tym idzie, w szkołach prywatnych, które funkcjonują jak prywatne firmy, zysk z działalności szkoły nie musi (choć może) być reinwestowany w szkołę, a decyzja pozostaje w gestii właściciela, podczas gdy w szkołach społecznych zysk jest przeznaczany całkowicie na rozwój szkoły, na jej cele statutowe. „W szkołach społecznych, zwłaszcza tych zakładanych przez stowarzyszenia rodziców, decyzje podejmuje zarząd stowarzyszenia, który wybierany jest najczęściej przez rodziców. Można dlatego, w pewnym uproszczeniu, powiedzieć że szkołą społeczną zarządzają pośrednio sami rodzice co może mieć swoje zalety. (…) W szkołach społecznych dochodzi najczęściej również do demokratycznego podejmowania większości decyzji przez samych rodziców, jak np. uchwalania na walnym zgromadzeniu wysokości czesnego w danym roku szkolnym”.

Zalety prywatnej edukacji

Rodzice uczniów uczęszczających do szkół publicznych płacą spore kwoty za zajęcia dodatkowe czy korepetycje u prywatnych nauczycieli. Dlatego w sumie opłaty za edukację w placówce niepublicznej nie są aż tak wysokie jeśli weźmie się pod uwagę, że zajęcia dodatkowe, tutoring i wsparcie, np. logopedy czy psychologa są wliczone w czesne, a także biorąc pod uwagę korzyści, jakie szkoły te oferują.

Niepubliczne szkoły a obawy rodziców

Niektórzy rodzice, nie mający doświadczenia z niepublicznym sektorem edukacji, obawiają się, czy ich dzieci na pewno uzyskają uznawane oficjalnie świadectwa i dokumenty. Co jeżeli przyjdzie konieczność przeniesienia dziecka do szkoły publicznej?

Każda niepubliczna szkoła w Polsce podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i musi respektować oficjalny program nauczania tak aby każde dziecko z niepublicznej szkoły, w razie konieczności, mogło przejść do szkoły państwowej albo odwrotnie.

Wszystkie dzieci w całej Polsce przechodzą identyczny egzamin na zakończenie szkoły podstawowej (egzamin ósmoklasisty). Na zakończenie edukacji w szkole średniej wszyscy uczniowie zdają maturę - Ministerstwo zezwala na zdawanie egzaminów na matury zagraniczne, takie jak dyplom IB czy matura brytyjska A Level. Są one traktowane na równi z maturą polską.

Ponadto minister edukacji ma prawo skontrolować każdą szkołę jeśli tylko zaistnieją wątpliwości do jakości jej nauczania - programu albo kadry nauczycielskiej.

Szkoły starają się także poznać bliżej swoich przyszłych uczniów. W wielu szkołach niepublicznych podczas rekrutacji prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne zarówno z dzieckiem jak i rodzicami. Ponadto dziecko spotyka się z psychologiem szkolnym, uczestniczy w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę oraz przechodzi testy wiedzy i umiejętności. Zapewnia to "dopasowanie" dziecka do metody nauczania i filozofii wybranej szkoły.

Osoby, które to czytały, również oglądały: