Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły z e-learningiem w Polsce

Nauczanie na odległość w polskich szkołachEdukacja na odległość́ dla dzieci i młodzieży w wieku obowiązku szkolnego w Polsce to wciąż rozwijający się obszar kształcenia. Nauczanie w trybie e-learningu oferowane jest głównie przez szkoły prywatne. Jest to szansa dla dzieci przewlekle chorych, stanowi wsparcie dla osób z dysfunkcjami, a ponadto umożliwia dzieciom przebywającym za granicą codzienny kontakt z językiem polskim. Kształcenie na odległość́ dla dzieci i młodzieży w szkołach w Polsce przybiera najczęściej formy nauczania indywidualnego oraz stanowi uzupełnienie tradycyjnego nauczania.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


W tej drugiej formie jest to tylko wsparcie procesu dydaktyki. Nauczanie na odległość w polskich realiach opiera się na aktach prawnych dotyczących nauczania domowego. Jest to przede wszystkim Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. Współcześnie prywatne szkoły wychodzą naprzeciw oczekiwaniom młodego pokolenia i proponują naukę zdalnie na wszystkich poziomach edukacji. Największą popularnością cieszą się szkoły internetowe przygotowujące do uzyskania wykształcenia średniego, jednak znajdziemy też nowoczesne placówki realizujące programy nauki online na niższych szczeblach.

Szkoły kształcące na odległość na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum

Jedna ze szkół niepublicznych mająca siedzibę w Grodzisku Mazowieckim realizuje Projekt EDUKACJA NA ODLEGŁOŚĆ, który nastawiony jest na pełną edukację zdalną i polega w dużej mierze na samodzielnej pracy ucznia w domu. Na poziomie edukacji wczesnoszkolnej niezbędna jest rola rodzica, dlatego placówka zapewnia Pomocnik Rodzica i Ucznia, czyli plan i sposób pracy na cały tydzień rozpisany przez nauczycieli. Egzaminy na zakończenie roku szkolnego odbywają się stacjonarnie w Polsce w siedzibie szkoły lub w centrach egzaminacyjnych w innych krajach, które tworzone są po konsultacjach z rodzicami.

Program szkoły online oferowany jest przez prywatne szkoły o profilu katolickim z klasami terapeutycznymi, kształcące na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i średnim, mieszczące się w Aleksandrowie Łódzkim. Program ten skierowany jest dla dzieci mieszkających w Polsce, które posiadają orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej z powodu zaburzeń autystycznych, a także polskich dzieci przebywających za granicą z podobnymi zaburzeniami, chcących realizować polską podstawę programową. Jest to zatem oferta dedykowana głównie dzieciom, które z przyczyn zdrowotnych nie są w stanie uczęszczać do placówki stacjonarnej, także mieszkającym za granicą. Co ważne, nauka w tej szkole jest bezpłatna. Obowiązuje jedynie jednorazowa opłata wpisowa.

Rodzice chcąc kształcić swoje dzieci na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum (kończącego egzystencję) w warunkach domowych mogą skorzystać z projektu edukacyjnego wspieranego przez Fundację Edukacji Polonijnej, który przeznaczony jest dla polskich dzieci w wieku od 5 do 15 lat. To wsparcie dla rodziców, którzy są nauczycielami swoich pociech. Otrzymują oni scenariusze lekcji, repetytoria, aby pełnienie roli nauczyciela było łatwiejsze. Uczniowie mają dostęp do lekcji on-line w postaci webinariów, które prowadzone są przez polskich pedagogów. Inny projekt edukacyjny obejmujący naukę uczniów przebywających za granicą realizuje nauczanie domowe w zakresie szkoły podstawowej dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat.

Szkoły podstawowe kształcące zdalnie są zazwyczaj szkołami dwujęzycznymi ze względu na zapewnienie wysokiego poziomu oferty edukacyjnej dla polskich dzieci mieszkających za granicą.

Szkoły kształcące na odległość na poziomie szkoły średniej

W przypadku szkół na poziomie średnim oferta edukacji na odległość jest znacznie szersza i koncentruje się na liceach ogólnokształcących. Licea z nowoczesnymi metodami nauki przez internet w głównej mierze oferują przygotowanie osób dorosłych do zdawania egzaminów eksternistycznych, które trzeba zdać w najbliższej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wiele szkół prywatnych w ramach e-learningu kształci osoby, które nie mają możliwości funkcjonowania w systemie szkolnym, osoby zamieszkujące poza granicami kraju oraz niepełnosprawne. Szkoły średnie świadczące edukację za pośrednictwem internetu dają możliwość nauki także osobom, które zdecydowały się kontynuować kiedyś przerwaną naukę. Mogą z nich korzystać także osoby zamieszkałe w małych miejscowościach, gdzie nie ma odpowiednich szkół lub osoby niemające czasu na tradycyjną formę nauki, zajmujące się pracą, wychowaniem dzieci.

Kilka ośrodków kształcenia, między innymi z siedzibą w Gdańsku i Warszawie, oferuje kursy dające możliwość ukończenia liceum w rok i uzyskanie w ten sposób wykształcenia średniego. Istnieją także niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych, które posiadają uprawnienia szkoły publicznej, a zatem realizuje zajęcia edukacyjne w wymiarze nie niższym i w cyklu nie krótszym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych przyjęty w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu. W większości przypadków edukacja online w liceach przewidziana jest dla kandydatów, którzy ukończyli 18 lat.

Organizacja nauki

Wszystkie szkoły oferujące naukę zdalnie umożliwiają uczniom dostęp do materiałów dydaktycznych za pośrednictwem różnych platform e-learningowych. W ten sposób uczniowie kontaktują się z nauczycielami. Zgodnie z wytycznymi realizują zadania, przerabiają materiał z listy przedmiotów obowiązkowych, także w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Szkoły dające możliwość edukacji zdalnej, zwłaszcza na poziomie podstawowym, organizują wyjazdy integracyjne, zarówno zimą, jak i latem, często w polskie góry lub nad morze. Jedna ze szkół proponuje co roku obozy narciarskie w sezonie zimowych ferii i obozy windsurfingowe na Półwyspie Helskim w okresie wakacyjnym.

Pomoce dydaktyczne w interaktywnej formie sprawiają, że nauka staje się przyjemna bez względu na wiek ucznia. Wszystko to sprawia, że uczniowie wykazują dużą chęć do nauki.

Wymagania sprzętowe

Nauka wykorzystująca technologie informatyczne w postaci platform e-learningowych nie wymaga na ogół żadnego specjalistycznego sprzętu komputerowego. Lekcje zazwyczaj udzielane są za pośrednictwem łączy internetowych, a minimalne wymagania sprzętowe nie są wygórowane. Nie obejdzie się oczywiście bez kamery internetowej i słuchawek z mikrofonem. Przydatne będą drukarka i skaner.

Osoby, które to czytały, również oglądały: