Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły prywatne (niepubliczne) w Kielcach

Oferta niepublicznych szkół w KielcachWśród szkół niepublicznych istnieją dwa typy placówek: szkoły prywatne i szkoły społeczne. Mimo że dla celów statystycznych traktowane są często jako jedna grupa, są bardzo różne. Oba typy szkoł pobierają od uczniów czesne.

"Szkoła społeczna” nie jest terminem ustawowym (ustawa o systemie oświaty nie definiuje i nie stosuje tego terminu). Jest on jednak powszechnie stosowany do określenia szkoły prowadzonej przez organizację społeczną, najczęściej stowarzyszenie, która nie ma celu komercyjnego.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
0 Kolegium Szkół Prywatnych
Karczówkowska 27, Kielce, 25-713
0 Tutlo - Angielski Online
ul. Świętego Leonarda 1/8, Kielce, 25-311

Na tej stronie:


W pierwszej fazie tworzenia szkół niepublicznych najczęściej zakładane one były przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) i wiele z tych szkół miało i ma w swoich nazwach przymiotnik „społeczna”. Niektóre z najbardziej znanych warszawskich szkół społecznych powstały przed uchwaleniem ustawy o systemie oświaty z 1991 roku, która wprowadziła definicje szkoły publicznej i niepublicznej.

Podstawową różnicą między tymi dwoma typami szkół niepublicznych jest organ założycielski: w przypadku szkół prywatnych są to najczęściej osoby fizyczne bądź prawne (spółki), zaś w przypadku szkół społecznych - stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne bądź związki wyznaniowe, działające zwykle jako instytucje non-profit.

Co za tym idzie, w szkołach prywatnych, które funkcjonują jak prywatne firmy, zysk z działalności szkoły nie musi (choć może) być reinwestowany w szkołę, a decyzja pozostaje w gestii właściciela, podczas gdy w szkołach społecznych zysk jest przeznaczany całkowicie na rozwój szkoły, na jej cele statutowe. „W szkołach społecznych, zwłaszcza tych zakładanych przez stowarzyszenia rodziców, decyzje podejmuje zarząd stowarzyszenia, który wybierany jest najczęściej przez rodziców. Można dlatego, w pewnym uproszczeniu, powiedzieć że szkołą społeczną zarządzają pośrednio sami rodzice co może mieć swoje zalety. (…) W szkołach społecznych dochodzi najczęściej również do demokratycznego podejmowania większości decyzji przez samych rodziców, jak np. uchwalania na walnym zgromadzeniu wysokości czesnego w danym roku szkolnym”.

Rodzaje szkół niepublicznych w Kielcach

Szkoły, które stanowią alternatywę dla ogólnodostępnych, bezpłatnych i głównie z tego powodu popularnych szkół publicznych, to szkoły niepubliczne. W odróżnieniu od szkół publicznych, prowadzonych zgodnie z obowiązującymi przepisami przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły niepubliczne mogą być prowadzone przez prywatne bądź społeczne podmioty. Mimo tego, iż szkoły niepubliczne cechuje odpłatność, cieszą się one stale rosnącą popularnością. W regionie kieleckim w ostatnich latach stale rośnie zainteresowanie taką formą edukacyjną ze strony rodziców, którym zależy na wysokiej jakości nauczania. Tę sytuację dostrzegają prywatni inwestorzy, którzy odpowiadają nowo powstającymi szkołami z nowoczesnym zapleczem dydaktycznym, a także istniejące placówki nieustannie poszerzające i wzbogacające swoją ofertę, aby sprostać oczekiwaniom rodziców. W Kielcach istnieją zarówno szkoły prywatne, jak i społeczne. Jest szkoła podstawowa utworzona została przez nauczycieli akademickich.

Nauka języka angielskiego w kieleckich szkołach niepublicznych

Jedna ze szkół prywatnych w Kielcach od niedawna oferuje możliwość edukacji dwujęzycznej na poziomie podstawówki i liceum. Uczniowie są objęci standardowym programem nauczania, ale lekcje z części przedmiotów szkolnych są prowadzone w języku angielskim. Intensywna nauka języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego w regionie kieleckim jest możliwa także w zwykłej formie, ale nieco wzbogaconej. Oferta jednej ze szkół przewiduje poszerzony program dydaktyczny z języka angielskiego o udział native-speakerów. Uczniowie wybierają obowiązkowo także drugi język - hiszpański, francuski lub niemiecki. Do nauki języka angielskiego i języka niemieckiego w prywatnych kieleckich szkołach zachęcają wyjazdy językowe. Organizowane przez jedną ze szkół społecznych obozy językowe cieszą się dużym zainteresowaniem i co najważniejsze, przekładają się na pozytywne efekty w postaci poprawy zdolności komunikacyjnych w języku obcym.

Sport w kieleckich szkołach niepublicznych

Sport w prywatnych szkołach to nie tylko gra w siatkówkę, koszykówkę i nudne ćwiczenia. Na zajęcia z karate mogą uczęszczać już dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Dla dzieci chcących nieco w inny sposób rozwijać zdolności ruchowe i planujących rozpocząć edukację taneczną również przewidziano zajęcia z instruktorami tańca. W jednej ze szkół prowadzi je instruktorka z Kieleckiego Teatru Tańca. Wśród oferty szkół znajdą się także zajęcia z tenisa. Uczniowie od najmłodszych lat mogą poznawać reguły obowiązujące na korcie, ale przede wszystkim poznawać smak porażki i zwycięstwa. Dla wielbicieli mniej aktywnych ruchowo sportów w ofercie przygotowano zajęcia szachowe, będące doskonałą lekcją strategicznego planowania.

Profile nauczania w prywatnych liceach w Kielcach

Niepubliczne licea w Kielcach oferują szereg ciekawych profili nauczania, które przygotowują uczniów do dalszego kształcenia na poziomie studiów. W ofercie szkół znajdziemy następujące kierunki: fizyczno-informatyczny, prawniczy, artystyczny, medyczny, humanistyczny, językowy czy też politechniczny.

Zalety szkół niepublicznych

Poza wymienionymi już wyżej warto wspomnieć:

• Zajęcia pozalekcyjne: kieleckie szkoły niepubliczne oferują wiele zajęć pozalekcyjnych, które są w stanie zaspokoić wszelkie zainteresowania. Wśród nich trzeba wymienić kursy językowe, zajęcia z filozofii, zajęcia teatralne, filmowe, taneczne, sportowe oraz wyjścia do teatru i muzeów.

• Dodatkowe wsparcie: w wielu placówkach zapewniona jest opieka psychologa i/lub logopedy, którzy bywają zatrudnieni na etat, więc są stale obecni i dostępni dla uczniów i nauczycieli. Ponadto szkoły niepubliczne oferują wsparcie dla dzieci, które wymagają więcej pracy, w postaci tutoringu czy indywidualnych sesji.

Podsumowując, oferta szkół prywatnych w Kielcach jest naprawdę ciekawa i zróżnicowana. Nauka nie musi być nudnym obowiązkiem, kiedy poznawanie świata jest prowadzone według przemyślanych i ciekawych programów, a uczniowie mogą rozwijać swoje umiejętności i wiedzę z ochotą. Zaróno szkolne jak i pozaszkolne zajęcia w nieublicznych szkołach w Kielcach daleko wykraczają poza klasyczną podstawę programową, co jest istotną korzyścią dla ucznia.

Niepubliczne szkoły a obawy rodziców

Niektórzy rodzice, nie mający doświadczenia z niepublicznym sektorem edukacji, obawiają się, czy ich dzieci na pewno uzyskają uznawane oficjalnie świadectwa i dokumenty. Co jeżeli przyjdzie konieczność przeniesienia dziecka do szkoły publicznej?

Każda niepubliczna szkoła w Polsce podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i musi respektować oficjalny program nauczania tak aby każde dziecko z niepublicznej szkoły, w razie konieczności, mogło przejść do szkoły państwowej albo odwrotnie.

Wszystkie dzieci w całej Polsce przechodzą identyczny egzamin na zakończenie szkoły podstawowej (egzamin ósmoklasisty). Na zakończenie edukacji w szkole średniej wszyscy uczniowie zdają maturę - Ministerstwo zezwala na zdawanie egzaminów na matury zagraniczne, takie jak dyplom IB czy matura brytyjska A Level. Są one traktowane na równi z maturą polską.

Ponadto minister edukacji ma prawo skontrolować każdą szkołę jeśli tylko zaistnieją wątpliwości do jakości jej nauczania - programu albo kadry nauczycielskiej.

Szkoły starają się także poznać bliżej swoich przyszłych uczniów. W wielu szkołach niepublicznych podczas rekrutacji prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne zarówno z dzieckiem jak i rodzicami. Ponadto dziecko spotyka się z psychologiem szkolnym, uczestniczy w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę oraz przechodzi testy wiedzy i umiejętności. Zapewnia to "dopasowanie" dziecka do metody nauczania i filozofii wybranej szkoły.

Osoby, które to czytały, również oglądały: