Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Jak ubiegać się o przyjęcie do szkoły prywatnej?

Porady i zasady rekrutacyjne w szkołachSystem edukacji oferuje rodzicom do wyboru placówki kształcenia zarówno państwowe, jak i prywatne. Jeśli rodzic rozważa lub zdecydował się na posłanie swojego dziecka do szkoły prywatnej, musi w pewnym sensie przygotować się do przejścia przez proces rekrutacyjny, który nierzadko okazuje się procesem rekrutacyjnym dla obojga rodziców.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Czym powinni kierować się rodzice przy wyborze szkoły prywatnej dla swojego dziecka?

Szkoły prywatne oferują naukę na wszystkich poziomach edukacji - począwszy od przedszkola, przez szkołę podstawową, gimnazjum, liceum, na szkołach wyższych kończąc. Niezależnie od indywidualnych kryteriów wyboru, najważniejsze powinno być dobro własnego dziecka rozumiane jako zapewnienie dziecku jak najlepszej edukacji.

Motywacją rodziców przy wyborze prywatnej placówki zgodnie z ich aspiracjami nie powinno zabraknąć zdroworozsądkowego podejścia i przeanalizowania wszystkich za i przeciw.

Poczynając od sprawdzenia rankingów wyników egzaminów zewnętrznych, oferowany nierzadko autorski program kształcenia, a kończąc na zapoznaniu się z przyszłym nauczycielem dziecka.

Szkoły prywatne są placówkami edukacyjnymi realizującymi program zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej o systemie oświaty. Realizują program nauczania, uwzględniający podstawy programowe taki sam jak dla szkół publicznych. Stosują zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz egzaminów i sprawdzianów jak w szkołach publicznych. Dużą zaletą szkół prywatnych jest oferta skierowana do rodziców podkreślająca indywidualne podejście do ucznia.

Nie tylko oferują zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do otrzymania świadectwa ukończenia klasy czy szkoły, ale kładą szczególny nacisk na rozwój talentów u dziecka i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych oraz sportowych. Oferują rozwijanie różnorodnych zainteresowań poprzez organizowanie wielu atrakcyjnych form zajęć pozalekcyjnych. Szkoły wydłużają czas zajęć szkolnych, zaoszczędzając tym samym rodzicom czas spędzony na dowożeniu dzieci na zajęcia pozalekcyjne.

Ważnym punktem w ofercie szkół prywatnych jest komunikacja pomiędzy szkołą, nauczycielem-wychowawcą, a rodzicami i uczniem. Korzystanie z komunikatorów przez nauczycieli i bieżąca relacja z postępów ucznia w nauce jest na porządku dziennym. Szkoły prywatne prowadzą niejednokrotnie własne gazetki internetowe (newslettery), strony internetowe, w których umieszczają aktualności z życia szkoły i postępów w nauce uczniów. Budowana jest też większa kreatywność uczniów w korzystaniu z informatycznych programów edukacyjnych zastępujących tradycyjne podręczniki.

Najlepszą formą pierwszego kontaktu ze szkołą przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły prywatnej zapewne są „Dni otwarte”, podczas których można zdobyć wiedzę na wiele nurtujących pytań. Rodzice przyszłych uczniów szkół prywatnych to ci, którzy poszukują dla swoich dzieci szczególnych warunków.

Kierują się zazwyczaj troską o przyjazną atmosferę w szkole, serdeczny klimat, życzliwość, dbałość o bezpieczeństwo. Ważne jest dla nich podejście do dziecka, poszanowanie jego godności, wspieranie dziecka przez nauczyciela i zachęcanie do różnych form aktywności, zaspokajanie ciekawości, zdobywanie praktycznej wiedzy zmuszającej do myślenia. Niektórzy rodzice oczekują od takiej szkoły właściwego i jednolitego systemu wartości powiązanego z rozwojem religijno-duchowym czy światopoglądowym ich dziecka.

Jakie są zasady rekrutacji, na co musi być przygotowany rodzic?

Każde dziecko w wieku szkolnym może zostać przyjęte do szkoły prywatnej. Warunki przyjęcia najczęściej określone są w regulaminie i statucie, który można znaleźć na stronie internetowej szkoły.

Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do szkoły prywatnej są zobowiązani do złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły oraz deklaracji o uiszczaniu opłat za szkołę. Szkoły prywatne pobierają czesne za kształcenie dzieci i swoją działalność edukacyjną.

W pierwszej kolejności rodzice zgłaszają zainteresowanie nauki dziecka w klasie przez wpisanie go na listę zgłoszeń prowadzoną przez dyrektora szkoły. Liczba miejsc w szkole jest ograniczona, przez co o przyjęciu decyduje kolejność zapisywania się. O zapisaniu dziecka do niektórych szkół prywatnych o wysokiej renomie rodzice powinni pomyśleć już na kilka lat wcześniej, w momencie posłania dziecka do przedszkola. Trochę łatwiej mają dzieci z rodzeństwa uczęszczającego do takiej szkoły. Przysługuje im pierwszeństwo przyjęcia.

Rodzice do końca stycznia roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę, zobowiązani są do złożenia w sekretariacie szkoły karty informacyjnej o dziecku wypełnianej przez macierzyste przedszkole według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej szkoły. Spotkanie z dziećmi wpisanymi na listę zgłoszeń i ich rodzicami odbywa się w połowie lutego roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę.

Dzieci spotykają się z nauczycielami kształcenia zintegrowanego, psychologiem szkolnym oraz grupą rówieśników w celu określenia stopnia dojrzałości społecznej, wiedzy ogólnej i kultury osobistej dziecka. Rodzice spotykają się z dyrektorem szkoły w celu poznania oferty edukacyjnej oraz organizacji pracy szkoły. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor, który zawiadamia o tym rodziców drogą mailową lub telefonicznie w ciągu 3 dni od spotkania.

Przyjęcie dziecka do szkoły następuje pod warunkiem zawarcia przez rodziców ze szkołą umowy o kształcenie dziecka we wskazanej klasie lub klasie „O” prywatnej szkoły podstawowej. W przypadku gotowości zawarcia umowy, dwa podpisane przez oboje rodziców egzemplarze należy złożyć w sekretariacie szkoły w ciągu 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia o przyjęciu dziecka do szkoły.

W terminie 14 dni od dnia podpisania umowy o kształcenie rodzice zobowiązani są wpłacić na rzecz szkoły jednorazową bezzwrotną opłatę-wpisowe, której wysokość stanowi wielokrotność czesnego określonego w regulaminie. Może być to jednokrotność, a czasami nawet czterokrotność wysokości czesnego. Wysokość oraz zasady opłaty określa umowa o kształcenie.

Decydując się na prywatną placówkę, rodzice przekonani są, że zapewniają dziecku lepszą edukację niż w placówce publicznej. Czy tak jest w faktycznie? Popularność i wyniki szkół prywatnych w rankingach stanowią główny motyw w przekonaniu rodziców, że warto inwestować w dobrą edukację własnych dzieci.

Osoby, które to czytały, również oglądały: