Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Powody wyboru szkół niepublicznych

Dlaczego rodzice wybierają szkoły niepubliczne?Trend jest jasny - z każdym rokiem wzrasta popularność szkół niepublicznych w Polsce, zarówno na poziomie przedszkola, jak i szkoły podstawowej i liceum. Widać to dokładnie kiedy przeczyta się nasz doroczny raport Our Kids pt. "Raport o szkolnictwie prywatnym w Polsce 2019", którego elektroniczną wersję można zamówić TUTAJ.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Jakie są powody, dla których rodzice decydują się na posłanie dziecka do placówki edukacyjnej w sektorze niepublicznym? Rodzice często znają oba systemy - publiczny i niepubliczny - i wybierają ten drugi z powodu jego zalet.

Zalety szkół prywatnych

Istnieje wiele powodów, dla których rodzice wybierają niepubliczne szkoły. Poniżej postaramy się je przedstawić i omówić.

• Wysoka jakość nauczania

Szkoły prywatne w Polsce zapewniają wysoki poziom nauczania. Oferują bardzo dobre warunki nauki, stosując sprawdzone i wymagające programy nauczania na każdym poziomie edukacji - od zerówki i szkoły podstawowej do liceum. Placówki te obok edukowania dzieci w zakresie podstawowych przedmiotów, takich jak matematyka, informatyka, fizyka, biologia, geografia, sztuka, etyka i inne, prowadzą też bardzo zaawansowane metody nauczania języków obcych oraz tzw. umiejętności miękkich, w tym sztuki komunikacji, argumentacji, umiejętności pracy w grupie, a także rozwijają naturalne zainteresowania naukowe, artystyczne i sportowe. Wiele szkół oferuje też zindywidualizowane programy nauczania dla dzieci szczególnie uzdolnionych lub z dysfunkcjami i zaburzeniami (czytaj też o: szkołach specjalnych w Polsce).

• Przyspieszony rozwój

Szkoły prywatne dają rzeczywiste możliwości rozwoju dzieci szczególnie zdolnych. Indywidualne programy nauczania pozwalają na zaspokojenie ich wysokich potrzeb edukacyjnych. W tym celu szkoły często tworzą klasy lub grupy dla dzieci uczących się w szybszym tempie, którym oferują dostosowane programy nauczania.

Zaspokajaniu potrzeb naukowych dzieci służą zajęcia dodatkowe, podczas których uczniowie szczególnie zdolni mogą rozwijać swoje zainteresowania, prowadzić specjalne projekty badawcze, np. biologiczne, fizyczne, informatyczne lub rozwijające umiejętności biznesowe czy giełdowe. Normą są też zajęcia pozwalające na rozwijanie zdolności artystycznych dzieci, w tym aktorskich, recytatorskich, muzycznych i plastycznych.

• Międzynarodowe programy

Duża część szkół prywatnych w Polsce jest nastawiona na edukację międzynarodową, której kwintesencją – w przypadku szkół średnich – jest możliwość zdania międzynarodowej matury, ułatwiającej w znaczący sposób dalszą naukę za granicą. Stąd też wiele z nich oferuje międzynarodowe programy nauczania, takie jak International Baccalaureate (IB), brytyjski English National Curriculum czy amerykański Advanced Placement (AP).

• Języki obce

Polskie szkoły prywatne oferują wyspecjalizowane programy nauki języków obcych, a w niektórych z nich język obcy jest głównym językiem wykładowym. W szkołach dwujęzycznych lub z klasami dwujęzycznymi nauka prowadzona jest w dwóch językach – polskim i zazwyczaj angielskim, chociaż może to być także inny język nowożytny. Wiele szkół oferuje także kompleksowe kursy języków obcych, takich jak francuski, niemiecki, grecki, hiszpański, japoński czy koreański.

Prywatne szkoły międzynarodowe są często idealnym rozwiązaniem dla dzieci z zagranicy, w tym zwłaszcza młodzieży, która chce uczyć się w języku angielskim lub poznać więcej niż jeden język obcy, np. polski. Są one również rekomendowane dla dzieci polskich, które zainteresowanych intensywną nauką języka angielskiego i innych języków obcych i kontynuować swój rozwój naukowy za granicą.

• Międzynarodowe środowisko

Ze względu na dwujęzyczność oraz rozszerzony program nauki języków obcych prywatne szkoły w Polsce stanowią naturalne miejsce edukacji dzieci obcokrajowców, ale nauka i przebywanie z rówieśnikami pochodzącymi z różnych zakątków świata może być wspaniałym doświadczeniem dla każdego dziecka, także Polaka. Na pewno przyczyni się do poznania innych kultur, zwyczajów i sposobów myślenia.

• Małe klasy

Szkoły prywatne w Polsce mają mniej liczne klasy, a co za tym idzie lepszy wskaźnik liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela. To w istotny sposób wpływa na efektywność nauczania – dziecko, któremu nauczyciel może poświęcić więcej czasu nie ginie w tłumie i szybciej przyswaja nowe treści, a także łatwiej je zapamiętuje.

Nauczyciel znajduje też więcej czasu na indywidualną pracę z dzieckiem, rozwijanie jego zdolności w trakcie lekcji, jak i podczas zajęć dodatkowych. Mniejsza liczba dzieci w klasie sprzyja też bardziej kameralnym warunkom uczenia się i pozytywnie wpływa na wzajemne relacje uczniów z nauczycielami oraz między samymi uczniami. Korzyści z nauki w mniejszych klasach zostały udowodnione w licznych badaniach.

• Zaangażowana kadra

W badaniu przeprowadzonym przez Instytut Frasera, 91 procent ankietowanych rodziców stwierdziło, że zaangażowanie nauczycieli było głównym powodem wyboru szkoły niepublicznej. Kadra pedagogiczna w szkołach prywatnych ma co najmniej takie same kwalifikacje jak nauczyciele w szkołach publicznych, ale wyróżnia ją pasja i zaangażowanie, z jaką wykonuje swój zawód.

Dzięki mniejszym klasom i lepszemu wyposażeniu nauczyciele szkół prywatnych mogą też poświęcić dużo więcej czasu uczniom – każdemu indywidualnie i wszystkim razem. W czasie bezpośrednich kontaktów tworzy się szczególna więź między uczniem a nauczycielem, który staje się dla dziecka mentorem, inspiruje je do nauki i pracy. Powstaje także silna więź ucznia ze szkołą i społecznością szkolną. Procesy te dodatkowo wzmacniają liczne zajęcia pozalekcyjne.

• Zaangażowani rodzice

Nieodłączną cechą prywatnych szkół w Polsce jest ścisła współpraca z rodzicami. Dotyczy ona nie tylko wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczo-edukacyjnych ich dzieci, ale również spraw szkoły.

Uczestnictwo i zaangażowanie rodziców w organizowanie wspólnych wyjść z dziećmi, zabaw czy wyjazdów, udział w zmaganiach na konkursach edukacyjnych czy zawodach sportowych stanowi integralną część edukacji dziecka i pozytywnie wpływa na jego samopoczucie i wyniki naukowe. Prywatne placówki zachęcają też rodziców do pracy na rzecz szkoły poprzez udział w komitetach rodzicielskich, w inicjatywach mających na celu pozyskanie funduszy na rozwój, co w bezpośredni sposób przyczynia się do poprawy wyposażenia i infrastruktury szkoły, a co za tym idzie warunków uczenia się dziecka.

• Bogate zasoby

Prywatne szkoły dysponują bogatymi zasobami pomocy naukowych i dobrą infrastrukturą szkolną. Dzięki temu uczniowie mogą liczyć na bardzo urozmaicone lekcje prowadzone z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz realizację ciekawych eksperymentów i projektów naukowych.

Mogą również liczyć na różnorodne zajęcia pozalekcyjne – na boiskach szkolnych, w siłowniach, w sali baletowej, w teatrze, czy szkolnym studiu filmowym. Zapewnia to nie tylko atrakcyjność zajęć lekcyjnych i spędzania czasu wolnego, ale daje uczniom możliwość rozwijania ich zainteresowań i talentów, co doskonale wpływa na chęć uczenia się.

• Wszechstronne wsparcie

Szkoły niepubliczne – tak jak polskie szkoły publiczne – starają się wspierać dziecko na każdej płaszczyźnie rozwoju emocjonalnego i naukowego. Szkoły prywatne mają na to jednak więcej czasu i możliwości. Z tego powodu indywidualna praca z dzieckiem, doradztwo personalne, tutoring i mentoring mają tu dużo szerszy wymiar. Dzięki temu uczeń szkoły prywatnej czuje się bezpieczniej, jest ukierunkowany i może spokojnie myśleć o swojej przyszłości.

• Poszerzanie horyzontów

Nauka w szkole, do której uczęszczają dzieci reprezentujące różne narodowości, różne kultury i systemy wartości z pewnością będzie dla dziecka niezapomnianym doświadczeniem. Będzie ono miało możliwość nauczenia się szacunku do innych, do ich odmienności, oraz przygotowania się do nauki i funkcjonowania w międzynarodowym środowisku, z którym niewątpliwie zamierza związać swoją przyszłość zawodową. Pobyt w szkole może się też przyczynić do rozbudzenia zamiłowania do podróży zagranicznych, poznawania innych kultur, w czym z pewnością przydadzą się przyjaźnie zawiązane podczas nauki w Polsce.

• Długotrwała więź

Szkoły niepubliczne - prywatne i społeczne - tworzą zwartą społeczność rodziców, uczniów, nauczycieli oraz jej administratorów (dowiedz się więcej o szkołach społecznych w Polsce). Silne związki, które powstają między uczniami spędzającymi razem dużo czasu, a także pedagogami i rodzicami zaangażowanymi w edukację swoich dzieci wpływają na powstawanie trwałych relacji i przyjaźni, które często nie kończą się wraz z zakończeniem edukacji szkolnej dzieci.

Raport Our Kids

We wrześniu 2019 roku Our Kids przeprowadził ogólnopolskie badanie “Dlaczego rodzice wybierają szkoły niepubliczne?”, aby zbadać dlaczego rodzice decydują się na szkoły niepubliczne. Postanowiliśmy zapytać o to samych rodziców. Naszą ankietę wypełniło 1065 rodziców uczniów niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w całej Polsce, w 48 dużych miastach i małych miejscowościach.

Badanie wykazało, że rodzice najwyżej cenią w szkołach niepublicznych bezpieczne dla dzieci środowisko, gdzie dzieci traktuje się podmiotowo i indywidualnie, z dobrym kontaktem z nauczycielami i szkołą, dające dzieciom możliwość nabywania umiejętności miękkich, nie tylko samej wiedzy.

TUTAJ podsumowujemy przyczyny wyboru szkół niepublicznych, jakie respondenci ankiety wymienili jako najważniejsze w naszym badaniu.

Our Kids poleca

Polecamy nasze artykuły, z których można się dowiedzieć więcej o:

szkołach społecznych
szkołach niepublicznych w Polsce
rodzajach i zaletach szkół niepublicznych

Jeśli chcesz znaleźć szkołę prywatną zajrzyj tutaj.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami Our Kids omawiającymi przyczyny wyboru placówek niepublicznych:

Powody wyboru szkół niepublicznych

Dlaczego wybrałam dla moich dzieci edukację w szkole niepublicznej

Sześć powodów wyboru szkoły prywatnej

Polecamy lekturę 2. edycji dorocznego raportu Our Kids o kondycji edukacji niepublicznej w Polsce, gdzie jedną z omawianych kwestii są właśnie przyczyny wyboru przez rodziców szkoły niepublicznej dla swojego dziecka.

Osoby, które to czytały, również oglądały: