Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły prywatne (niepubliczne) w Poznaniu

Poznaj typy i zalety niepublicznych (prywatnych i społecznych) szkół poznańskichSzkoły w Polsce dzielą się na dwie kategorie – szkoły publiczne i niepubliczne. Szkoły niepubliczne potocznie nazywa się szkołami prywatnymi. Jednak w systemie edukacji używa się określenia "szkoła niepubliczna". Nie wszyscy wiedzą, że jednym z typem szkół niepublicznych są szkoły społeczne. O tym rozróżnieniu piszemy bardziej szczegółowo poniżej.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
0 Prywatna Szkoła Podstawowa Belward
ul. Niedziałkowskiego 18, Poznań, 61-578
0 Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum 'Otwarte Drzwi'
Aleja Niepodległości 36, Poznań, 61-714
0 Villa Montessori
Rycerska 8, Poznań, 60-346
0 Montessori International School
Potockiej 38, Poznań, 60-211
0 Prywatna Szkoła Podstawowa ”MIESZKO”
Świerzawska 18, Poznań, 60-320
0 Poznań British International School
ul. Darzyborska 1a, Poznań, 61-303

Na tej stronie:


W Poznaniu istnieje wiele szkół niepublicznych. Oferują one edukację od przedszkola do liceum. Pamiętajmy, że na mocy ustawy o reformie systemu oświatowego w Polsce, przestały działać gimnazja, które w 2019 roku w wypuściły swoich ostatnich absolwentów. Część gimnazjów przekształciło się w nowe szkoły podstawowe, inne – w nowe licea i technika; niektóre zostały włączone do istniejących już wcześniej podstawówek, a kolejne wcielono do szkół ponadpodstawowych.

Są to szkoły językowe, szkoły Montessori, szkoły artystyczne, katolickie, sportowe, a także szkoły z internatem czy przedszkolem. Niektóre z nich to szkoły międzynarodowe, które mogą być idealnym rozwiązaniem dla dzieci z Kanady, USA, Anglii, całej Europy i świata. Placówki te oferują zwykle naukę w języku angielskim lub jako szkoły dwujęzyczne w języku angielskim i polskim. Oczywiście są one dostępne również dla dzieci z Polski.

Szkoły niepubliczne - prywatne i społeczne

Wśród szkół niepublicznych istnieją dwa typy placówek: szkoły prywatne i szkoły społeczne. Mimo że dla celów statystycznych traktowane są często jako jedna grupa, są bardzo różne.

"Szkoła społeczna” nie jest terminem ustawowym (ustawa o systemie oświaty nie definiuje i nie stosuje tego terminu). Jest on jednak powszechnie stosowany do określenia szkoły prowadzonej przez organizację społeczną, najczęściej stowarzyszenie, która nie ma celu komercyjnego.

W pierwszej fazie tworzenia szkół niepublicznych najczęściej zakładane one były przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) i wiele z tych szkół miało i ma w swoich nazwach przymiotnik „społeczna”. Niektóre z najbardziej znanych warszawskich szkół społecznych powstały przed uchwaleniem ustawy o systemie oświaty z 1991 roku, która wprowadziła definicje szkoły publicznej i niepublicznej.

Podstawową różnicą między tymi dwoma typami szkół niepublicznych jest organ założycielski: w przypadku szkół prywatnych są to najczęściej osoby fizyczne bądź prawne (spółki), zaś w przypadku szkół społecznych - stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne bądź związki wyznaniowe, działające zwykle jako instytucje non-profit.

Co za tym idzie, w szkołach prywatnych, które funkcjonują jak prywatne firmy, zysk z działalności szkoły nie musi (choć może) być reinwestowany w szkołę, a decyzja pozostaje w gestii właściciela, podczas gdy w szkołach społecznych zysk jest przeznaczany całkowicie na rozwój szkoły, na jej cele statutowe. „W szkołach społecznych, zwłaszcza tych zakładanych przez stowarzyszenia rodziców, decyzje podejmuje zarząd stowarzyszenia, który wybierany jest najczęściej przez rodziców. Można dlatego, w pewnym uproszczeniu, powiedzieć że szkołą społeczną zarządzają pośrednio sami rodzice co może mieć swoje zalety. (…) W szkołach społecznych dochodzi najczęściej również do demokratycznego podejmowania większości decyzji przez samych rodziców, jak np. uchwalania na walnym zgromadzeniu wysokości czesnego w danym roku szkolnym”.

Rodzaje poznańskich szkół

Chociaż tak naprawdę edukacja niepubliczna w Polsce rozpoczęła się dopiero w 1989 roku, to z roku na rok zyskuje ona coraz większą popularność i staje się rozwiązaniem wybieranym przez wiele rodzin. Obecnie szkoły niepubliczne istnieją we wszystkich większych miastach Polski.

W Poznaniu jest wiele rodzajów szkół niepublicznych. Część z nich jest nastawiona na dzieci obcokrajowców. Niektóre są również dobrym rozwiązaniem dla uczniów z Polski.

Zalety niepublicznych szkół w Poznaniu

Prywatne i społeczne szkoły niepubliczne w Poznaniu mają wiele zalet. Oto niektóre z nich:

• Wysoka jakość edukacji: Szkoły niepubliczne (prywatne i społeczne) w Poznaniu oferują bardzo dobre warunki nauki, stosując przy tym sprawdzone i wymagające programy nauczania na każdym poziomie edukacji - od przedszkola do liceum. Placówki te obok nauki przedmiotów ogólnych, prowadzą też bardzo zaawansowane metody nauczania języków obcych oraz tzw. umiejętności miękkich, w tym sztuki komunikacji, argumentacji, umiejętności pracy w grupie, a także rozwijające naturalne zainteresowania naukowe, artystyczne i sportowe. Wiele szkół oferuje też zindywidualizowane programy nauczania dla dzieci szczególnie uzdolnionych, a także z dysfunkcjami i zaburzeniami.

• Międzynarodowe programy nauczania: Renomowane, niepubliczne licea w Poznaniu oferują uczniom naukę (zazwyczaj w języku angielskim) opartą na międzynarodowych programach nauczania, takich jak: International Baccalaureate (IB), English National Curriculum czy Advanced Placement (AP). W ten sposób przygotowują uczniów do dalszej nauki w najlepszych uczelniach świata.

• Nauka języka obcego: Poznańskie szkoły prywatne oferują zaawansowane programy nauki języków obcych, a w niektórych z nich język obcy jest głównym językiem wykładowym. W szkołach dwujęzycznych lub z klasami dwujęzycznymi nauka prowadzona jest zazwyczaj w języku polskim i angielskim. Wiele szkół oferuje także dodatkowe kursy języków obcych, takich jak francuski, niemiecki, grecki, hiszpański, japoński czy koreański.

• Sprzyjające środowisko: Nauka w poznańskiej szkole niepublicznej, do której uczęszczają dzieci reprezentujące różne narodowości, kultury i systemy wartości, może być dla dziecka niezapomnianym doświadczeniem. Będzie ono miało możliwość nauczenia się tolerancji i szacunku do innych osób, ich sposobu myślenia, zachowania oraz przygotowania się do życia i pracy w międzynarodowym środowisku. Pobyt w szkole może się też przyczynić do rozbudzenia zamiłowania do poznania kultury Polski i podróży zagranicznych.

• Zajęcia pozalekcyjne: Poznańskie szkoły niepubliczne oferują mnóstwo zajęć pozalekcyjnych, które są w stanie zaspokoić wszelkie zainteresowania, np. kursy językowe, zajęcia z filozofii, zajęcia teatralne, filmowe, taneczne, sportowe oraz wyjścia do teatru, filharmonii i muzeów.

• Dodatkowe wsparcie: W wielu placówkach w Poznaniu zapewniona jest opieka psychologa i/lub logopedy, którzy bywają zatrudnieni na etat, więc są stale obecni i dostępni dla uczniów i nauczycieli. Ponadto szkoły niepubliczne oferują wsparcie dla dzieci, które wymagają więcej pracy, w postaci tutoringu czy indywidualnych sesji.

• Wyjazdy zagraniczne: Część poznańskich szkół prywatnych współpracuje ze szkołami z innych krajów Europy, takich jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy. Współpraca ta wiąże się z wymianami i wyjazdami uczniów do tych krajów, które niewątpliwie wpływają na wszechstronny rozwój dziecka.

• Nauka i życie w Poznaniu: Poznań to jedno z największych miast Polski o wielowiekowej historii – to prawdopodobnie tutaj Mieszko I w 966 r. przyjął chrzest. Obecnie metropolia poznańska jest silnym ośrodkiem gospodarczym, naukowym i kulturowym Wielkopolski i całej Polski. W mieście działa prawie 30 uniwersytetów i szkół wyższych, kształcących studentów z całego świata. Nauka w szkole w Poznaniu może być zatem bardzo korzystnym doświadczeniem dla dziecka, zwłaszcza obcokrajowca. Przebywając w tak silnym ośrodku akademickim i kulturowym, dziecko może zechcieć poznać kulturę kraju, w którym się uczy. Dla poznawania Polski i całej Europy ogromne znaczenie ma też położenie geograficzne Poznania – miasto znajduje się w połowie drogi między Warszawą a Berlinem, od których dzielą je zaledwie trzy godziny jazdy samochodem. Dobrze rozwinięta sieć połączeń autostradowych i lotniczych zapewnia zaś dotarcie do każdego miasta Europy.

Niepubliczne szkoły a obawy rodziców

Niektórzy rodzice, nie mający doświadczenia z niepublicznym sektorem edukacji, obawiają się, czy ich dzieci na pewno uzyskają uznawane oficjalnie świadectwa i dokumenty. Co jeżeli przyjdzie konieczność przeniesienia dziecka do szkoły publicznej?

Każda niepubliczna szkoła w Polsce podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i musi respektować oficjalny program nauczania tak aby każde dziecko z niepublicznej szkoły, w razie konieczności, mogło przejść do szkoły państwowej albo odwrotnie.

Wszystkie dzieci w całej Polsce i w szkołach warszawskich przechodzą identyczny egzamin na zakończenie szkoły podstawowej (egzamin ósmoklasisty). Na zakończenie edukacji w szkole średniej wszyscy uczniowie zdają maturę - Ministerstwo zezwala na zdawanie egzaminów na matury zagraniczne, takie jak dyplom IB czy matura brytyjska A Level. Są one traktowane na równi z maturą polską.

Ponadto minister edukacji ma prawo skontrolować każdą szkołę jeśli tylko zaistnieją wątpliwości do jakości jej nauczania - programu albo kadry nauczycielskiej.

Szkoły starają się także poznać bliżej swoich przyszłych uczniów. W wielu szkołach niepublicznych podczas rekrutacji prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne zarówno z dzieckiem jak i rodzicami. Ponadto dziecko spotyka się z psychologiem szkolnym, uczestniczy w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę oraz przechodzi testy wiedzy i umiejętności. Zapewnia to "dopasowanie" dziecka do metody nauczania i filozofii wybranej szkoły.

Our Kids poleca

Szkoły anglojęzyczne w Poznaniu

Szkoły międzynarodowe w Poznaniu

Szkoły z programem IB w Poznaniu

Osoby, które to czytały, również oglądały: