Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły prywatne w Bielsku-Białej

Niepubliczne szkoły w Bielsku-BiałejNiepubliczne placówki oświatowe zaczęły działać w Polsce na szeroką skalę po transformacji ustrojowej, czyli po roku 1989. Od wielu lat, ale szczególnie w ostatnich latach, rośnie zainteresowanie i popularność szkół niepublicznych - prywatnych i społecznych - w całej Polsce.  kontynuuj czytanie...

Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
0 Niepubliczna Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa Oxford
Krakowska 30, Bielsko-Biała, 43-300
0 Anglojęzyczna Szkoła Podstawowa „Europejczyk”
Rejtana 3, Bielsko-Biała, 43-300
0 Prywatna Szkoła Podstawowa SMYK
Powstańców Śląskich 3, Bielsko-Biała, 43-300

Na tej stronie:


Aktualnie można je znaleźć w każdym dużym mieście: Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu ale i prawie w każdym mniejszym: Bydgoszczy, Toruniu, Radomiu, Częstochowie, czy w w stolicy Podbeskidzia Bielsku-Białej. Stanowią mocny punkt w systemie szkolnictwa i doskonale spełniają wszystkie jego wymagania. Okrzepły, ustabilizowały się i stanowią ważną alternatywę dla publicznych instytucji.

Na mocy ustawy o reformie systemu oświatowego w Polsce, przestały działać gimnazja, które w 2019 roku w wypuściły swoich ostatnich absolwentów. Część gimnazjów przekształciło się w nowe szkoły podstawowe, gdzie nauka jest teraz dłuższa, a inne – w nowe licea i technika; niektóre zostały włączone do istniejących już wcześniej podstawówek, a kolejne wcielono do szkół ponadpodstawowych.

Szkoły niepubliczne - prywatne i społeczne

Wśród szkół niepublicznych istnieją dwa typy placówek: szkoły prywatne i szkoły społeczne. Mimo że dla celów statystycznych traktowane są często jako jedna grupa, są bardzo różne.

"Szkoła społeczna” nie jest terminem ustawowym (ustawa o systemie oświaty nie definiuje i nie stosuje tego terminu). Jest on jednak powszechnie stosowany do określenia szkoły prowadzonej przez organizację społeczną, najczęściej stowarzyszenie, która nie ma celu komercyjnego.

W pierwszej fazie tworzenia szkół niepublicznych najczęściej zakładane one były przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe (STO) i wiele z tych szkół miało i ma w swoich nazwach przymiotnik „społeczna”. Niektóre z najbardziej znanych warszawskich szkół społecznych powstały przed uchwaleniem ustawy o systemie oświaty z 1991 roku, która wprowadziła definicje szkoły publicznej i niepublicznej.

Podstawową różnicą między tymi dwoma typami szkół niepublicznych jest organ założycielski: w przypadku szkół prywatnych są to najczęściej osoby fizyczne bądź prawne (spółki), zaś w przypadku szkół społecznych - stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne bądź związki wyznaniowe, działające zwykle jako instytucje non-profit.

Co za tym idzie, w szkołach prywatnych, które funkcjonują jak prywatne firmy, zysk z działalności szkoły nie musi (choć może) być reinwestowany w szkołę, a decyzja pozostaje w gestii właściciela, podczas gdy w szkołach społecznych zysk jest przeznaczany całkowicie na rozwój szkoły, na jej cele statutowe. „W szkołach społecznych, zwłaszcza tych zakładanych przez stowarzyszenia rodziców, decyzje podejmuje zarząd stowarzyszenia, który wybierany jest najczęściej przez rodziców. Można dlatego, w pewnym uproszczeniu, powiedzieć że szkołą społeczną zarządzają pośrednio sami rodzice co może mieć swoje zalety. (…) W szkołach społecznych dochodzi najczęściej również do demokratycznego podejmowania większości decyzji przez samych rodziców, jak np. uchwalania na walnym zgromadzeniu wysokości czesnego w danym roku szkolnym”.

Szkoły niepubliczne w Bielsku-Białej

Działające na terenie Bielska-Białej szkoły niepubliczne zapewniają wysokiej jakości edukację. Niektóre z nich oferują tylko jeden etap edukacji, czyli są to szkoły podstawowe lub licea, podczas gdy inne zapewniają cały cykl edukacyjny od przedszkola (a nawet żłobka) po maturę. Wielu rodzicom odpowiada ta druga możliwość, ponieważ dzieci kształcone są w placówce, która przez wszystkie etapy ich nauki realizuje jednolitą, spójną wizję edukacji. Inni z kolei wolą aby ich dzieci poznawały różne systemy i miały jak najbogatsze doświadczenia edukacyjne w różnych szkołach.

Rodzaje szkół

Kiedy decydujemy się na posłanie dziecka do szkoły niepublicznej, należy wziąć pod uwagę ważny czynnik, jakim jest podstawa programowa - główny program nauczania realizowany w danej szkole. Niektóre szkoły uczą według polskiego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej, ale nawet tutaj jest możliwość, że program realizowany jest w języku polskim lub obcym (przede wszystkim angielskim). Są jednak szkoły, które realizują zagraniczną podstawę programową, np. angielski, czyli English National Curriculum, a czasem dwie równolegle.

Oto główne typy szkół niepublicznych:

• Szkoły międzynarodowe: W większości szkół międzynarodowych językiem wykładowym jest angielski lub jest on głównym językiem nauczania. Międzynarodowe szkoły oferują również kursy innych języków, takich jak angielski, francuski, niemiecki, hiszpański czy włoski, a także język polski.

• Szkoły IB: W niektórych szkołach prywatnych oferowana jest nauka oparta na międzynarodowym programie International Baccalaureate (IB), nierzadko na wszystkich poziomach edukacji, ale są takie szkoły, które oferują ten program tylko w ostatnich dwóch klasach (IB DP - International Baccalaureate Diploma Programme). Program IB jest szczególnie popularny w liceach - dzięki niemu uczniowie mogą zdać międzynarodową maturę.

Przedszkola i szkoły Montessori: Szkoły, które uczą one zgodnie z filozofią dr Marii Montessori, są akredytowane przez odpowiednie instytucje Association Montessori Internationale (AMI) lub Polska Rada Montessori czy Polskie Stowarzyszenie Montessori.

Szkoły językowe: Niektóre szkoły niepubliczne - głównie prywatne oferują specjalistyczne programy nauki języków obcych - angielskiego, jako podstawowego, oraz francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i innych, jako języka drugiego lub dodatkowego. Również w szkołach międzynarodowych i dwujęzycznych nauka jest prowadzona zazwyczaj w języku angielskim lub w językach angielskim i polskim.

• Placówki kształcenia specjalnego: Są też szkoły, które uczą również dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Niektóre z nich skupiają się wyłącznie na edukacji specjalnej, a inne tworzą klasy integracyjne. Szkoły prywatne wspierają uczniów z zespołami ADD i ADHD, niepełnosprawnością rozwojową (np. autyzmem i Zespołem Aspergera) oraz niepełnosprawnością fizyczną (np. ze stwardnieniem rozsianym).

Korzyści i zalety szkół niepublicznych

Oto czego możemy spodziewać się po szkołach niepublicznych:

• Wysoki poziom edukacji: szkoły niepubliczne są znane z wysokiego poziomu nauczania. Niektóre szkoły realizują cieszące się najwyższą renomą na świecie programy i kursy, takie jak Advanced Placement (AP) i International Baccalaureate (IB), otrzymując autoryzacje profesjonalnych stowarzyszeń i organizacji, takich jak International Baccalaureate, Rada Szkół Międzynarodowych (The Council of International Schools) w Europie, Stowarzyszenie Szkół Nowej Anglii (The New England Association of Schools and Colleges) czy Rada Międzynarodowych Szkół Brytyjskich. To jest gwarancją najwyższych standardów edukacyjnych.

• Międzynarodowa matura: niektóre niepubliczne licea oferują edukację, której zwieńczeniem jest międzynarodowa matura, np. IB, lub gdzie nauka kończy się egzaminami IGCSE (International General Certificate of Secondary Education). Szkoły te szczycą się bardzo dobrymi wynikami uczniów na egzaminie dojrzałości oraz bardzo wysokim odsetkiem absolwentów, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach, bardzo często zagranicznych. W niektórych szkołach uczniowie mają do wyboru maturę międzynarodową albo polską.

• Umiejętności językowe: nauka języków obcych w szkołach niepublicznych jest traktowana priorytetowo. W wielu z nich język obcy, głównie angielski, jest językiem wykładowym - są to tzw. szkoły dwujęzyczne. Są też szkoły z klasami z rozszerzonym programem nauki języka angielskiego oraz oddziałami dwujęzycznymi, gdzie część przedmiotów jest wykładana w języku angielskim. Szkoły często oferują, poza angielskim, naukę drugiego języka obcego, np. francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, a nawet chińskiego. Niektóre placówki proponują też intensywną naukę języka angielskiego jako języka drugiego (ESL), co ma znaczenie dla uczniów pochodzących spoza krajów anglosaskich. Szkoły często oferują dzieciom z zagranicy naukę języka polskiego.

• Zajęcia pozalekcyjne: szkoły niepubliczne oferują wiele ciekawych zajęć pozalekcyjnych, które są w stanie zaspokoić wszelkie zainteresowania, np. kursy językowe, zajęcia z filozofii, zajęcia teatralne, filmowe, taneczne, sportowe oraz wyjścia do teatru czy muzeum.

• Dodatkowe wsparcie: w wielu placówkach zapewniona jest opieka psychologa i/lub logopedy, którzy bywają zatrudnieni na etat, więc są stale obecni i dostępni dla uczniów i nauczycieli. Ponadto szkoły niepubliczne oferują wsparcie dla dzieci, które wymagają więcej pracy, w postaci tutoringu czy indywidualnych sesji.

• Wyjazdy zagraniczne: wiele szkół prywatnych stale współpracuje ze szkołami z innych krajów Europy, takich jak Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Włochy, Niemcy. Współpraca ta wiąże się z wymianami i wyjazdami uczniów do tych krajów, które niewątpliwie wpływają na wszechstronny rozwój dziecka.

Niepubliczne szkoły a obawy rodziców

Niektórzy rodzice, nie mający doświadczenia z niepublicznym sektorem edukacji, obawiają się, czy ich dzieci na pewno uzyskają uznawane oficjalnie świadectwa i dokumenty. Co jeżeli przyjdzie konieczność przeniesienia dziecka do szkoły publicznej?

Każda niepubliczna szkoła w Polsce podlega pod Ministerstwo Edukacji Narodowej i musi respektować oficjalny program nauczania tak aby każde dziecko z niepublicznej szkoły, w razie konieczności, mogło przejść do szkoły państwowej albo odwrotnie.

Wszystkie dzieci w całej Polsce przechodzą identyczny egzamin na zakończenie szkoły podstawowej (egzamin ósmoklasisty). Na zakończenie edukacji w szkole średniej wszyscy uczniowie zdają maturę - Ministerstwo zezwala na zdawanie egzaminów na matury zagraniczne, takie jak dyplom IB czy matura brytyjska A Level. Są one traktowane na równi z maturą polską.

Ponadto minister edukacji ma prawo skontrolować każdą szkołę jeśli tylko zaistnieją wątpliwości do jakości jej nauczania - programu albo kadry nauczycielskiej.

Szkoły starają się także poznać bliżej swoich przyszłych uczniów. W wielu szkołach niepublicznych podczas rekrutacji prowadzone są rozmowy kwalifikacyjne zarówno z dzieckiem jak i rodzicami. Ponadto dziecko spotyka się z psychologiem szkolnym, uczestniczy w zajęciach integracyjnych organizowanych przez szkołę oraz przechodzi testy wiedzy i umiejętności. Zapewnia to "dopasowanie" dziecka do metody nauczania i filozofii wybranej szkoły.

Przeczytaj o procedurze aplikacyjnej.

Osoby, które to czytały, również oglądały: