Our Kids logo
Our Kids logo

Jak szkoły niepubliczne radzą sobie w czasach COVID-19 pandemiiwięcej  

Korzyści z nauki w polskich szkołach prywatnych

Szkoły niepubliczne w Polsce mają wiele zalet, których nie sposób nie zauważyćSzkoły niepubliczne w Polsce nie są zjawiskiem nowym, jednak na szerszą skalę zaczęły się rozwijać dopiero po transformacji ustrojowej w 1989 roku. Obecnie działają na terenie całej Polski, zwłaszcza w dużych miastach - w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i w dużych aglomeracjach – warszawskiej, śląskiej czy trójmiejskiej. Szkoły te na trwałe wpisały się w system szkolnictwa i znakomicie go uzupełniają, wyposażając dzieci w kluczowe umiejętności, bezcenną wiedzę i nienaganne referencje. Placówki prywatne w Polsce są coraz popularniejszą alternatywą wobec szkolnictwa publicznego zarówno dla uczniów zagranicznych, jak i krajowych.  kontynuuj czytanie...


Na tej stronie:


Zalety szkół prywatnych

Istnieje wiele powodów, dla których rodzice wybierają niepubliczne szkoły. Poniżej postaramy się je przedstawić i omówić.

Wysoka jakość nauczania

Szkoły prywatne w Polsce zapewniają wysoki poziom nauczania. Oferują bardzo dobre warunki nauki, stosując sprawdzone i wymagające programy nauczania na każdym poziomie edukacji - od zerówki i szkoły podstawowej do liceum. Placówki te obok edukowania dzieci w zakresie podstawowych przedmiotów, takich jak matematyka, informatyka, fizyka, biologia, geografia, sztuka, etyka i inne, prowadzą też bardzo zaawansowane metody nauczania języków obcych oraz tzw. umiejętności miękkich, w tym sztuki komunikacji, argumentacji, umiejętności pracy w grupie, a także rozwijają naturalne zainteresowania naukowe, artystyczne i sportowe. Wiele szkół oferuje też zindywidualizowane programy nauczania dla dzieci szczególnie uzdolnionych lub z dysfunkcjami i zaburzeniami (czytaj też o: szkołach specjalnych w Polsce).

Przyśpieszony rozwój

Szkoły prywatne dają rzeczywiste możliwości rozwoju dzieci szczególnie zdolnych. Indywidualne programy nauczania pozwalają na zaspokojenie ich wysokich potrzeb edukacyjnych. W tym celu szkoły często tworzą klasy lub grupy dla dzieci pracujących w szybszym tempie, którym oferują dostosowane programy nauczania.

Zaspokajaniu potrzeb naukowych dzieci służą zajęcia dodatkowe, podczas których uczniowie szczególnie zdolni mogą rozwijać swoje zainteresowania, prowadzić specjalne projekty badawcze, np. biologiczne, fizyczne, cybernetyczne lub rozwijające umiejętności biznesowe czy giełdowe. Normą są też zajęcia pozwalające na rozwijanie zdolności artystycznych dzieci, w tym aktorskich, recytatorskich, muzycznych i plastycznych.

Międzynarodowe programy

Duża część szkół prywatnych w Polsce jest nastawiona na edukację międzynarodową, której kwintesencją – w przypadku szkół średnich – jest możliwość zdania międzynarodowej matury, ułatwiającej w znaczący sposób dalszą naukę za granicą. Stąd też wiele z nich oferuje międzynarodowe programy nauczania, takie jak International Baccalaureate (IB), brytyjski English National Curriculum czy amerykański Advanced Placement (AP).

Języki obce

Polskie szkoły prywatne oferują wyspecjalizowane programy nauki języków obcych, a w niektórych z nich język obcy jest głównym językiem wykładowym. W szkołach dwujęzycznych lub z klasami dwujęzycznymi nauka prowadzona jest w dwóch językach – polskim i zazwyczaj angielskim, chociaż może to być także inny język nowożytny. Wiele szkół oferuje także kompleksowe kursy języków obcych, takich jak francuski, niemiecki, grecki, hiszpański, japoński czy koreański.

Prywatne szkoły międzynarodowe są często idealnym rozwiązaniem dla dzieci z zagranicy, w tym zwłaszcza młodzieży, która chce uczyć się w języku angielskim lub poznać więcej niż jeden język obcy, np. polski. Są one również rekomendowane dla dzieci polskich, które zainteresowanych intensywną nauką języka angielskiego i innych języków obcych i kontynuować swój rozwój naukowy za granicą.

Międzynarodowe środowisko

Ze względu na obcojęzyczność lub dwujęzyczność oraz rozszerzony program nauki języków obcych prywatne szkoły w Polsce stanowią naturalne miejsce edukacji dzieci obcokrajowców. W placówkach tych uczą się dzieci z wielu krajów, a zwłaszcza z Polski, Kanady, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Chin, Japonii czy Korei. Nauka i przebywanie z rówieśnikami pochodzącymi z tak różnych zakątków świata może być wspaniałym doświadczeniem dla dziecka. Na pewno przyczyni się do poznania innych kultur, zwyczajów i sposobów myślenia.

Małe klasy

Szkoły prywatne w Polsce mają mniej liczne klasy, a co za tym idzie lepszy wskaźnik liczby uczniów przypadających na jednego nauczyciela. To w istotny sposób wpływa na efektywność nauczania – dziecko, któremu nauczyciel może poświęcić więcej czasu nie ginie w tłumie i szybciej przyswaja nowe treści, a także łatwiej je zapamiętuje.

Nauczyciel znajduje też więcej czasu na indywidualną pracę z dzieckiem, rozwijanie jego zdolności w trakcie lekcji, jak i podczas zajęć dodatkowych. Mniejsza liczba dzieci w klasie sprzyja też bardziej kameralnym warunkom uczenia się i pozytywnie wpływa na wzajemne relacje uczniów z nauczycielami oraz między samymi uczniami. Korzyści z nauki w mniejszych klasach zostały udowodnione w licznych badaniach.

Zaangażowana kadra

W badaniu przeprowadzonym w 2007 roku przez Instytut Frasera 91 procent ankietowanych rodziców stwierdziło, że zaangażowanie nauczycieli było głównym powodem wyboru szkoły prywatnej. Kadra pedagogiczna w szkołach prywatnych ma co najmniej takie same kwalifikacje jak nauczyciele w szkołach publicznych, ale wyróżnia ją pasja i zaangażowanie, z jaką wykonuje swój zawód.

Dzięki mniejszej liczebności klas i lepszemu wyposażeniu nauczyciele szkół prywatnych mogą też poświęcić dużo więcej czasu uczniom – każdemu indywidualnie i wszystkim razem. W czasie bezpośrednich kontaktów tworzy się szczególna więź między uczniem a nauczycielem, który staje się dla dziecka mentorem, inspiruje go do nauki i pracy. Powstaje także silna więź ucznia ze szkołą i społecznością szkolną. Procesy te dodatkowo wzmacniają liczne zajęcia pozalekcyjne, które nauczycielom i szkole po prostu chce się organizować.

Zaangażowani rodzice

Nieodłączną cechą prywatnych szkół w Polsce jest ścisła współpraca z rodzicami. Dotyczy ona nie tylko wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczo-edukacyjnych ich dzieci, ale również spraw szkoły.

Uczestnictwo i zaangażowanie rodziców w organizowaniu wspólnych wyjść z dziećmi, zabaw czy wyjazdów, udział w zmaganiach na konkursach edukacyjnych czy zawodach sportowych stanowi integralną cześć edukacji dziecka i pozytywnie wpływa na jego samopoczucie i wyniki naukowe. Prywatne placówki zachęcają też rodziców do pracy na rzecz szkoły poprzez udział w komitetach rodzicielskich, w inicjatywach mających na celu pozyskanie funduszy na rozwój, co w bezpośredni sposób przyczynia się do poprawy wyposażenia i infrastruktury szkoły, a co za tym idzie warunków uczenia się dziecka.

Bogate zasoby

Prywatne szkoły dysponują bogatymi zasobami pomocy naukowych i dobrą infrastrukturą szkolną. Dzięki temu uczniowie mogą liczyć na bardzo urozmaicone lekcje prowadzone z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz realizację ciekawych eksperymentów i projektów naukowych.

Mogą również liczyć na różnorodne zajęcia pozalekcyjne – na boiskach szkolnych, w siłowniach, w sali baletowej, w teatrze, czy szkolnym studiu filmowym. Zapewnia to nie tylko atrakcyjność zajęć lekcyjnych i spędzania czasu wolnego, ale daje uczniom możliwość rozwijania ich zainteresowań i talentów, co doskonale wpływa na chęć uczenia się.

Wszechstronne wsparcie

Szkoły niepubliczne – tak jak polskie szkoły publiczne – starają się wspierać dziecko na każdej płaszczyźnie rozwoju emocjonalnego i naukowego. Szkoły prywatne mają na to jednak więcej czasu i możliwości. Z tego powodu indywidualna praca z dzieckiem, doradztwo personalne, tutoring i, mentoring mają tu dużo szerszy wymiar. Dzięki temu uczeń szkoły prywatnej czuje się bezpieczniej, jest ukierunkowany i może spokojnie myśleć o swojej przyszłości.

Poszerzanie horyzontów

Nauka w szkole, do której uczęszczają dzieci reprezentujące różne narodowości, różne kultury i systemy wartości z pewnością będzie dla dziecka niezapomnianym doświadczeniem. Będzie ono miało możliwość nauczenia się szacunku do innych, do ich odmienności, oraz przygotowania się do nauki i funkcjonowania w międzynarodowym środowisku, z którym niewątpliwie zamierza związać swoją przyszłość zawodową. Pobyt w szkole może się też przyczynić do rozbudzenia zamiłowania do podróży zagranicznych, poznawania innych kultur, w czym z pewnością przydadzą się przyjaźnie zawiązane podczas nauki w Polsce.

Długotrwała więź

Szkoły prywatne w Polsce tworzą zwartą społeczność rodziców, uczniów, nauczycieli oraz jej administratorów (dowiedz się więcej o: szkołach społecznych w Polsce). Silne związki, które powstają między uczniami spędzającymi razem mnóstwo czasu, a także pedagogami i rodzicami zaangażowanymi w procesy edukacyjne swoich dzieci wpływają na powstawanie trwałych relacji i przyjaźni, które często nie kończą się wraz z zakończeniem edukacji szkolnej dzieci.

Osoby, które to czytały, również oglądały: