Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Korzyści z nauki w polskich szkołach niepublicznych

Szkoły niepubliczne w Polsce mają wiele istotnych zaletSzkoły niepubliczne (prywatne i społeczne) w Polsce nie są zjawiskiem nowym, jednak na szerszą skalę zaczęły się rozwijać dopiero po transformacji ustrojowej w 1989 roku. Obecnie działają na terenie całej Polski, zwłaszcza w dużych miastach - w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i w dużych aglomeracjach – warszawskiej, śląskiej czy trójmiejskiej. Placówki niepubliczne w Polsce są coraz popularniejszą alternatywą wobec szkolnictwa publicznego zarówno dla uczniów zagranicznych, jak i krajowych.  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Coraz większe zainteresowanie szkolnictwem niepublicznym obserwowane jest od dawna, a trend ten nie tylko utrzymuje się, ale wzmacnia się. Coraz więcej Polaków uważa, że edukacja w szkołach niepublicznych (prywatnych i społecznych) to opcja lepsza niż edukacja w sektorze publicznym. Przecyztaj o najnowszych badaniach, które potwierdzają ten trend "Polacy zdecydowanie preferują szkoły niepubliczne".

Zalety szkół prywatnych

Istnieje wiele powodów, dla których rodzice wybierają niepubliczne szkoły. Polecamy też: "Powody wyboru szkół niepublicznych - Raport z badania Our Kids. Dlaczego rodzice wybierają szkoły niepubliczne?"

Wysoka jakość nauczania

Szkoły niepubliczne w Polsce zapewniają wysoki poziom nauczania. Oferują bardzo dobre warunki nauki, stosując sprawdzone i wymagające programy nauczania na każdym poziomie edukacji - od zerówki i szkoły podstawowej do liceum. Placówki te obok edukowania dzieci w zakresie podstawowych przedmiotów, takich jak matematyka, informatyka, fizyka, biologia, geografia, sztuka, etyka i inne (prowadząc często zajęcia przedmiotowe w innych językach) i realizują też bardzo zaawansowane metody nauczania języków obcych.

Bardzo ważnym elementem, którego waga jest podkreślana obecnie powszechnie w edukacji, są tzw. kompetenecje lub umiejętności miękkie (soft skills), w tym umiejętności komunikacji, argumentacji, pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i presją czasu, organizacji pracy i zarządzania własnym czasem, inteligencja emocjonalna, asertywność, kreatywność, logiczne i analityczne myślenie itp. W szkołach niepublicznych od dawna zwraca się na ten aspekt kształcenia dużą uwagę, co jest doceniane przez rodziców i samych uczniów.

Szkoły niepubliczne rozwijają naturalne zainteresowania naukowe, artystyczne i sportowe. Wiele szkół oferuje też zindywidualizowane programy nauczania dla dzieci szczególnie uzdolnionych lub z dysfunkcjami i zaburzeniami (czytaj też o: szkołach specjalnych w Polsce).

Przyspieszony rozwój

Szkoły prywatne dają rzeczywiste możliwości rozwoju dzieci szczególnie zdolnych. Indywidualne programy nauczania pozwalają na zaspokojenie ich wysokich potrzeb edukacyjnych. W tym celu szkoły często tworzą klasy lub grupy dla dzieci pracujących w szybszym tempie, którym oferują odpowiednio dostosowane programy nauczania.

Zaspokajaniu potrzeb naukowych dzieci służą zajęcia dodatkowe, podczas których uczniowie szczególnie zdolni mogą rozwijać swoje zainteresowania, prowadzić specjalne projekty badawcze, np. biologiczne, fizyczne, cybernetyczne lub rozwijające umiejętności biznesowe czy giełdowe. Normą są też zajęcia pozwalające na rozwijanie zdolności artystycznych dzieci, w tym aktorskich, recytatorskich, muzycznych i plastycznych.

Międzynarodowe programy

Spora część szkół prywatnych w Polsce jest nastawiona na edukację międzynarodową, której kwintesencją – w przypadku szkół średnich – jest możliwość zdania międzynarodowej matury, ułatwiającej w znaczący sposób dalszą naukę za granicą. Stąd też wiele z nich oferuje międzynarodowe programy nauczania, takie jak International Baccalaureate (IB), brytyjski English National Curriculum czy amerykański Advanced Placement (AP). Warto przeczytać artykuł: Porównanie brytyjskiego i amerykańskiego systemu edukacji.

Języki obce

Polskie szkoły niepubliczne oferują wyspecjalizowane programy nauki języków obcych, a w niektórych z nich język obcy jest głównym językiem wykładowym. W szkołach dwujęzycznych lub z klasami dwujęzycznymi nauka prowadzona jest w dwóch językach – polskim i zazwyczaj angielskim, chociaż może to być także inny język nowożytny. Wiele szkół oferuje także kompleksowe kursy języków obcych, takich jak francuski, niemiecki, grecki, hiszpański, japoński czy koreański.

Prywatne szkoły międzynarodowe są często idealnym rozwiązaniem dla dzieci z zagranicy, w tym zwłaszcza młodzieży, która chce uczyć się w języku angielskim lub poznać więcej niż jeden język obcy, np. polski. Są one również rekomendowane dla dzieci polskich, zainteresowanych intensywną nauką języka angielskiego i innych języków obcych i planujących kontynuować edukację za granicą.

Międzynarodowe środowisko

Ze względu na dwujęzyczność oraz rozszerzony program nauki języków obcych niepubliczne szkoły w Polsce stanowią naturalne miejsce edukacji dzieci obcokrajowców. W placówkach tych uczą się dzieci z wielu krajów. Nauka i przebywanie z rówieśnikami pochodzącymi z różnych zakątków świata to wspaniałe doświadczenie dla dziecka, przyczyniające się do poznania innych kultur, zwyczajów i sposobów myślenia. Szkoły takie kształcą obywateli świata.

Małe klasy

Szkoły niepubliczne w Polsce mają mniej liczne klasy, a co za tym idzie niższą liczbę uczniów przypadających na jednego nauczyciela. To w istotny sposób wpływa na efektywność nauczania – dziecko, któremu nauczyciel może poświęcić więcej czasu nie ginie w tłumie i szybciej przyswaja nowe treści, a także łatwiej je zapamiętuje.

Nauczyciel znajduje też więcej czasu na indywidualną pracę z uczniem, rozwijanie jego zdolności w trakcie lekcji, jak i podczas zajęć dodatkowych. Mniejsza liczba dzieci w klasie sprzyja też bardziej kameralnym warunkom uczenia się i pozytywnie wpływa na wzajemne relacje uczniów z nauczycielami oraz między samymi uczniami. Korzyści z nauki w mniejszych klasach zostały udowodnione w licznych badaniach.

Zaangażowana kadra

Kadra pedagogiczna w szkołach prywatnych ma co najmniej takie same kwalifikacje jak nauczyciele w szkołach publicznych, a niejednokrotnie wyższe, ale wyróżnia ją pasja i zaangażowanie, z jaką wykonuje swój zawód.

Dzięki mniejszej liczebności klas i lepszemu wyposażeniu nauczyciele szkół prywatnych mogą też poświęcić dużo więcej czasu uczniom – każdemu indywidualnie i wszystkim razem. W czasie bezpośrednich kontaktów tworzy się szczególna więź między uczniem a nauczycielem, który staje się dla dziecka mentorem, inspiruje go do nauki i pracy. Powstaje także silna więź ucznia ze szkołą i społecznością szkolną. Procesy te dodatkowo wzmacniają liczne zajęcia pozalekcyjne, które nauczycielom i szkole po prostu chce się organizować.

Zaangażowani rodzice

Częstą cechą niepublicznych szkół w Polsce jest bliska współpraca z rodzicami. Dotyczy ona nie tylko wspólnego rozwiązywania problemów wychowawczo-edukacyjnych ich dzieci, ale również spraw szkoły.

Uczestnictwo i zaangażowanie rodziców w organizowanie wspólnych wyjść z dziećmi, zabaw czy wyjazdów, udział w zmaganiach na konkursach edukacyjnych czy zawodach sportowych stanowi tam integralną część edukacji dziecka i pozytywnie wpływa na jego samopoczucie i wyniki naukowe. Niepubliczne placówki zachęcają też rodziców do pracy na rzecz szkoły poprzez udział w komitetach rodzicielskich, w inicjatywach mających na celu pozyskanie funduszy na rozwój, co w bezpośredni sposób przyczynia się do poprawy wyposażenia i infrastruktury szkoły, a co za tym idzie warunków uczenia się dziecka.

Bogate zasoby

Niepubliczne szkoły dysponują bogatymi zasobami pomocy naukowych i dobrą infrastrukturą szkolną. Dzięki temu uczniowie mogą liczyć na bardzo urozmaicone lekcje prowadzone z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz realizację ciekawych eksperymentów i projektów naukowych.

Mogą również liczyć na różnorodne zajęcia pozalekcyjne – na boiskach szkolnych, w siłowniach, w sali baletowej, w teatrze, czy szkolnym studiu filmowym. Zapewnia to nie tylko atrakcyjność zajęć lekcyjnych i spędzania czasu wolnego, ale daje uczniom możliwość rozwijania ich zainteresowań i talentów, co doskonale wpływa na chęć uczenia się.

Wszechstronne wsparcie

Szkoły niepubliczne starają się wspierać dziecko na każdej płaszczyźnie rozwoju emocjonalnego i naukowego, podobnie jak szkoły publiczne. Szkoły niepubliczne jednak mają na to jednak więcej czasu i więcej możliwości. Z tego powodu indywidualna praca z dzieckiem, doradztwo personalne, tutoring i mentoring mają dużo szerszy wymiar. Dzięki temu uczeń szkoły niepublicznej czuje się bezpieczniej, jest ukierunkowany i może spokojnie myśleć o swojej przyszłości. Szkoły niepubliczne oferują bardzo efektywny system poradnictwa edukacyjnego i pomoc w procesie aplikowania na wyzsze uczelnie, także zagraniczne.

Poszerzanie horyzontów

Nauka w szkole, do której uczęszczają dzieci reprezentujące różne narodowości, różne kultury i systemy wartości z pewnością będzie dla dziecka niezapomnianym doświadczeniem. Będzie ono miało możliwość nauczenia się szacunku do innych, do ich odmienności, oraz przygotuje je to do nauki i funkcjonowania w międzynarodowym środowisku, z którym może chcieć związać swoją przyszłość zawodową. Pobyt w szkole może się też przyczynić do rozbudzenia zamiłowania do podróży zagranicznych, poznawania innych kultur, w czym z pewnością przydadzą się przyjaźnie zawiązane podczas nauki w Polsce.

Długotrwała więź

Szkoły prywatne w Polsce tworzą zwartą społeczność rodziców, uczniów, nauczycieli oraz jej administratorów. Silne związki, które powstają między uczniami spędzającymi razem dużo czasu, a także pedagogami i rodzicami zaangażowanymi w procesy edukacyjne swoich dzieci wpływają na powstawanie trwałych relacji i przyjaźni, które często nie kończą się wraz z zakończeniem edukacji szkolnej dzieci.

Badanie Our Kids - powody wyboru szkół niepublicznych

Te zalety szkół niepublicznych potwierdziły nasze własne badania. Dlaczego rodzice decydują się na szkoły niepubliczne? Postanowiliśmy zapytać o to samych rodziców, przeprowadzając we wrześniu 2019 roku ogólnopolskie badanie Our Kids “Dlaczego rodzice wybierają szkoły niepubliczne?”.

Naszą ankietę wypełniło 1065 rodziców uczniów niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i średnich w całej Polsce, w 48 dużych miastach i małych miejscowościach.

Badanie wykazało, że rodzice najwyżej cenią w szkołach niepublicznych bezpieczne dla dzieci środowisko, gdzie dzieci traktuje się podmiotowo i indywidualnie, z dobrym kontaktem z nauczycielami i szkołą, dające dzieciom możliwość nabywania umiejętności miękkich, nie tylko samej wiedzy.

Najważniejsze dla rodziców wszystkich typów i poziomów szkół są: emocjonalne bezpieczeństwo dziecka, bardziej indywidualne podejście do ucznia, rozwój umiejętności pozanaukowych (osobowość, pewność siebie itp), możliwość lepszego opanowania języków obcych i mniejsze klasy (grupy).

Więcej o badanaiu Our Kids i jego wynikach w artykule: "Powody wyboru szkół niepublicznych - Raport z badania Our Kids. Dlaczego rodzice wybierają szkoły niepubliczne?"

Our Kids poleca

Zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami Our Kids omawiającymi przyczyny wyboru placówek niepublicznych:

Powody wyboru szkół niepublicznych

Dlaczego wybrałam dla moich dzieci edukację w szkole niepublicznej

Sześć powodów wyboru szkoły prywatnej

Szkoły niepubliczne znakomicie zdały egzamin w kryzysie pandemii. Polecamy zapoznanie się z cyklem artykułów Our Kids o tym jak poradziły sobie szkoły, jak oceniają to uczniowie i ich rodzice:

Nauka w czasach pandemii. Jak szkoły niepubliczne, ich uczniowie i rodzice poradzili sobie w czasach COVID-19?

Osoby, które to czytały, również oglądały: