Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Nauka w szkołach z programem International Baccalaureate (IB)

Typy oraz zalety i wady programów IBInternational Baccalaureate (IB) to międzynarodowy program edukacyjny zapoczątkowany w 1968 roku w Genewie przez International Baccalaureate Organisation (IBO), w którym obecnie uczestniczy około 5000 szkół z ponad 150 krajów na całym świecie, w tym w Polsce. Łączną liczbę uczestników szacuje się w chwili obecnej na 1 mln uczniów!  kontynuuj czytanie...

Thames British School

Na tej stronie:


Edukacja zgodna z założeniami IB prowadzona jest w ramach projektów skierowanych do trzech grup wiekowych, łącznie pozwalając na objęcie ucznia programem w okresie od 3. do 19. roku życia.

Programy International Baccalaureate

Kluczowym celem programu International Baccalaureate jest kompleksowa edukacja, łącząca rozwój odpowiadający indywidualnym potrzebom ucznia z kształceniem zgodnym z międzynarodowymi standardami. Szkoły biorące udział w projekcie oferują kształcenie na najwyższym poziomie, uwzględniające nabywanie wiedzy teoretycznej w połączeniu z rozwojem kompetencji miękkich, interpersonalnych, komunikacyjnych, społecznych oraz umiejętności pracy w otoczeniu międzynarodowym.

Primary Years Programme (PYP), skierowany do najmłodszych uczniów w wieku od 3 do 12 lat, kładzie intensywny nacisk na rozwój indywidualności ucznia, jego zdolności poznawczych, rozbudzenie ciekawości świata, poprzez motywowanie i zachęcanie do nauki przez dociekanie. To program, który wykracza poza mury szkolne, nastawiony nie tylko na przekazywanie wiedzy, ale również silnie sprzyjający kształtowaniu postaw społecznych, otwartości na inne kultury, międzynarodową współpracę.

Middle Years Programme (MYP) to pięcioletni program, obejmujący uczniów w wieku od 11 do 16 lat, umożliwiający połączenie wiedzy teoretycznej z zakresu programu realizowanego w szkole, z zagadnieniami realnego świata. Motywuje rozwój logicznego i krytycznego myślenia, kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów, a w efekcie stanowi doskonałe przygotowanie do podjęcia nauki w szkołach na całym świecie. Jest to możliwe dzięki ujednoliceniu siatek programowych w placówkach edukacyjnych biorących udział w programie. Kształcenie obejmuje osiem kluczowych obszarów, w tym takie jak jednostka i społeczności, nauczanie języków obcych, czy też przedmioty przyrodnicze. Tak kompleksowe podejście pozwala uczniom uzyskać wszechstronne wykształcenie.

Diploma Programme (DP), skierowany do uczniów szkół ogólnokształcących dwuletni program to flagowy element systemu International Baccalaureate. Kształcenie prowadzone w całości w języku angielskim, francuskim lub hiszpańskim, a kończy je egzamin maturalny, tzw. międzynarodowa matura, otwierający możliwość podjęcia studiów wyższych w uczelniach na całym świecie, w tym tych z czołówki rankingów.

Zalety i wady programów International Baccalaureate

Programy International Baccalaureate stawiają ucznia w centrum uwagi, zapewniając mu harmonijny rozwój emocjonalny i społeczny oraz wysoką jakość kształcenia. Promowane są postawy proaktywne, dążenie do pogłębiania wiedzy, wielojęzyczność i wychodzenie poza utarte schematy. Takie interdyscyplinarne podejście ma ogromną przewagę nad klasycznymi modelami kształcenia, w których próżno szukać tak intensywnego dążenia do rozwoju jednostki i indywidualności, a które bazują na uśrednianiu programu, nie dążeniu do doskonałości.

Nacisk na jakość w programie International Baccalaureate znajduje odzwierciedlenie w zasadach akredytacji szkół uczestniczących w programie. Te, by mogły prowadzić kształcenie w ramach projektu oraz uzyskać tytuł akredytowanej szkoły IB, tzw. IB World School, muszą spełnić rygorystyczne wymagania, w tym związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych kadry dydaktycznej, kształtowaniem programów nauczania z uwzględnieniem wytycznych krajowych oraz wymogów programu IB, tworzeniem środowiska szkolnego sprzyjającego nauce i rozwojowi uczniów, sposobem prowadzenia zajęć i ewaluacją wyników kształcenia. Akredytacja IB World School stanowi zatem znak jakości i doskonałości, wyróżniający daną placówkę na tle innych. Spośród kilkudziesięciu tysięcy szkół podstawowych i średnich, zarówno publicznych jak i prywatnych, w Polsce akredytacją International Baccalaureate poszczycić się mogą jedynie 53 placówki. Dostępność szkoły realizującej program IB może stanowić zatem pewną trudność, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Warto jednakże podkreślić, że długofalowe efekty uczestnictwa ucznia w programie istotnie przeważają nad tymi niedogodnościami.

Czy programy International Baccalaureate są dla każdego ucznia?

Biorąc pod uwagę intensywność wielopoziomowego kształcenia w programach IB oraz oczekiwane efekty, podjęcie decyzji rozpoczęcia nauki w szkole IB powinno przede wszystkim uwzględniać sylwetkę danego ucznia, jego naturalne predyspozycje, zdolności i zainteresowania, a także - szczególnie w edukacji na poziomie ponadpodstawowym - oczekiwania dotyczące rezultatów uczestnictwa w programie. International Baccalaureate wymaga bowiem zaangażowania, systematycznej pracy i determinacji w dążeniu do założonych celów.

Nie mniej istotne są predyspozycje do nauki języków obcych, a na dalszym etapie nauki - znajomość języka wykładowego.

Dlatego w przypadku wątpliwości czy program International Baccalaureate stanowi właściwy wybór dla naszego dziecka, warto nawiązać kontakt z koordynatorem IB w wybranej szkole.

Our Kids poleca:

Program IB Primary Years (PYP)

Program IB Middle Years (MYP)

Program międzynarodowej matury IB czyli Diploma Programme

Międzynarodowa matura czyli IB Diploma Programme

Osoby, które to czytały, również oglądały: