Our Kids logo
Our Kids logo

4. Expo Szkół Niepublicznych, 10 lutego 2024 r.     O tegorocznych targach  

Szkoły katolickie

Pomyśl o szkole katolickiej, która dba o wartości i wysoki poziom nauczaniaW Polsce istnieje wiele niepublicznych szkół (prywatnych i społecznych), które prowadzą naukę w duchu wartości chrześcijańskich. Powszechnie są one nazywane szkołami katolickimi i traktowane jako szkoły prowadzone przez instytucje kościelne, chociaż w wielu przypadkach tak nie jest. Część tych szkół jest bowiem prowadzona przez osoby lub organizacje świeckie, a ich związek z Kościołem katolickim jest dość luźny.  kontynuuj czytanie...

Thames British School
Szkoła  ( = Warta specjalnej uwagi ) Klasy Rodzaj Język / Rodzaj
1 Houghton Academy

9790 Thayer, Houghton, 14744
kl. 6 do kl. 12 A levels
Amerykański program nauczania
angielski, hiszpański
A levels
Amerykański program nauczania
1 Niagara Christian Collegiate

2619 Niagara Pkwy, Fort Erie, L2A 5M4
kl. 6 do kl. 12 angielski
0 Krok po Kroku
Orszady 10, Warszawa, 02-797
0 Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Wojciecha
ul. Nowodworska 17, Bydgoszcz, 85-120
0 Collegium Gostynianum zespół szkół katolickich im. ks. Kazimierza
ul. Droga Męczenników Majdanka 27, Lublin, 20-325
0 Szkoły Stowarzyszenia Sternik
ul. Pożaryskiego 28, Warszawa, 04-703
0 Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne KLASYK
Matuszewska 20, Warszawa, 03-876

Na tej stronie:


W Polsce zdiałają też z powodzeniem inne niepubliczne szkoły wyznaniowe (religijne).

Kto może prowadzić szkołę katolicką?

Wśród szkół katolickich znajdziemy zatem zarówno szkoły prowadzone przez Kościół katolicki – kościelne jednostki organizacyjne, np. klasztory i zgromadzenia zakonne, jak i fundacje, stowarzyszenia, organizacje wyznaniowe i osoby prywatne; są wśród nich szkoły podlegające nadzorowi władz kościelnych lub ściśle z nimi współpracujące, jak i takiemu nadzorowi niepodlegające, których właściciele jedynie odwołują się do wartości katolickich lub chrześcijańskich, a działają zupełnie niezależnie.

Zakładanie prywatnych szkół katolickich i chrześcijańskich, a szerzej – wyznaniowych, odbywa się bowiem na tych samych zasadach, co zakładanie szkół świeckich – podmioty te muszą uzyskać zezwolenie władz samorządowych, a to z kolei wymaga spełnienia warunków określonych przepisami prawa oświatowego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W związku z tym szkoły katolickie i chrześcijańskie mogą być tworzone na wszystkich etapach edukacji – od przedszkola, poprzez szkoły podstawowe do szkół średnich, a nawet wyższych. W większości też szkoły te są dostępne dla dzieci z rodzin niewierzących.

Jeśli zatem ktoś chciałby, żeby jego dziecko poszło do szkoły katolickiej, która nie tylko będzie je edukowała w zakresie wiedzy przedmiotowej, umiejętności społecznych i wartości chrześcijańskich, ale również religii katolickiej, rekomendowanej przez władze kościelne, to musi najpierw sprawdzić, co faktycznie kryje się pod nazwą „katolicka” lub „chrześcijańska”.

Państwowe przepisy rejestracyjne szkół nie ingerują bowiem w nazewnictwo (oczywiście do pewnego stopnia) i zgoda biskupa na używanie określenia "katolicka”, która jest wymagana przez przepisy prawa kanonicznego, nie ma znaczenia podczas rejestrowania szkoły. Nie oznacza to, że szkoła taka będzie pozbawiona opieki duszpasterskiej ze strony Kościoła katolickiego lub innych kościołów, bo zazwyczaj ich działalność jest przez nie wspierana, ale może się okazać, że szkoła taka funkcjonuje na zasadach bardzo zbliżonych do niepublicznych szkół świeckich.

Miejsce prywatnych szkół katolickich i chrześcijańskich w systemie szkolnictwa

Polskie władze oświatowe nie monitorują szczegółowo liczby szkół katolickich, chrześcijańskich czy szkół innych wyznań, tym bardziej że podlegają one – jak już wspomnieliśmy – tym samym regułom i wymaganiom, co inne publiczne i niepubliczne placówki oświatowe. W związku z tym trudno znaleźć dane, które pozwoliłyby na jednoznaczne wskazanie, ile takich szkół w rzeczywistości istnieje.

Niewątpliwie jednak miarą liczby szkół katolickich i ich uczniów, a także tego jak na przestrzeni ostatnich 28 lat się rozwijały, mogą być dane dotyczące szkół prowadzonych przez organizacje wyznaniowe, które są przez władze oświatowe oraz urząd statystyczny monitorowane. Z tym jednak zastrzeżeniem, że mogą one nie uwzględniać szkół nawiązujących do wartości religijnych, które są prowadzone przez np. fundacje i osoby prywatne, ponieważ w statystyce są to inne zbiory.

Popularność szkół katolickich w Polsce

Według danych GUS w roku szkolnym 2016/2017 organizacje wyznaniowe prowadziły 105 szkół podstawowych, 147 gimnazjów, 89 liceów, 10 szkół specjalnych przysposabiających do pracy oraz 24 technika i szkoły zawodowe, podczas gdy – dla porównania – w roku szkolnym 2010/2011 było ich odpowiednio 78, 125, 93, 6 oraz 25. Dane wyglądają bardziej imponująco, jeśli porównamy liczbę uczniów kształcących się w tych szkołach i odniesiemy ją do ogólnej - nota bene malejącej - liczby dzieci w szkołach.

I tak w roku 2016/17 do podstawowych szkół wyznaniowych uczęszczało 15 751 uczniów na 2 296 516 ogółem, podczas gdy w roku szkolnym 2010/2011 było ich 10 789 na 2 191 659 ogółem; w gimnazjach 20 777 na 1 061 322 wobec 16 301 na 1 261 381 przed sześcioma laty, w liceach natomiast 9 628 uczniów na 485 489 ogółem wobec 10 115 na 634 457 ogółem w roku szkolnym 2010/2011.

Podsumowując, w ciągu zaledwie sześciu lat (od roku 2010/2011 do roku 2016/2017) liczba szkół wyznaniowych – podstawowych, gimnazjalnych (pamiętajmy, że od roku 2019/2020 gimnazja już nie działają), liceów ogólnokształcących, szkół przysposabiających do zawodu oraz techników i szkół zawodowych, zwiększyła się wprawdzie o około 50 placówek, ale liczba ich uczniów wzrosła z 38 163 do 47 502, podczas gdy łączna liczba uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych spadła o blisko 550 000 - do 4 952 219.

Prowadzi to do wniosku, że niepubliczne szkoły wyznaniowe, a wśród nich szkoły katolickie i chrześcijańskie, których jest w Polsce zdecydowana większość, przeżywają prawdziwy rozkwit, a ich popularność wśród rodziców, dzieci i młodzieży stale rośnie. Przykładowo, w samej Warszawie liczba szkół katolickich i wyznaniowych łącznie z przedszkolami sięga 50.

Zalety szkół katolickich i chrześcijańskich w Polsce

Czym spowodowany jest przyspieszony rozwój niepublicznych szkół katolickich i wyznaniowych w Polsce? Według absolwentów i obserwatorów za szkołami katolickimi przemawia kilka argumentów, z których najważniejsze to tradycyjny model wychowania oraz wysoki poziom nauczania, które powodują, że ich uczniowie osiągają wysokie miejsca na egzaminach, a szkoły plasują się na eksponowanych miejscach w rankingach na wszystkich etapach kształcenia.

Przedstawiamy zalety niepublicznych szkół katolickich, chociaż wiemy, że lista nie jest kompletna.

Osoby, które to czytały, również oglądały: